Podjęcie uchwały w VII trybie obiegowym przez Członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Data opublikowania: 10 listopada 2017

Z uwagi na pilną konieczność podjęto w VII trybie obiegowym, uchwały w sprawie aktualizacji kryteriów wyboru projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020.

W związku z wejściem w życie znowelizowanej ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, zmianą koncepcji dotyczącej wdrożenia regionalnego programu zdrowotnego w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2, jak również koniecznością przyjęcia kryteriów dla Poddziałania 8.3.3 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego zwrócił się z prośbą o zatwierdzenie kryteriów wyboru projektów w trybie obiegowym, o którym mowa w § 7 pkt. 5 Regulaminu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Zastosowanie trybu obiegowego podjęcia uchwały zatwierdzającej kryteria wyboru projektów pozwoli na zachowanie terminów wskazanych w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPOWŚ na rok 2017.

Załączone pliki: