XX posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Data opublikowania: 1 sierpnia 2018
XX posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
XX posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

We wtorek 31 lipca 2018 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach odbyło się XX posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Posiedzenie prowadził Pan Marek Szczepanik, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Zastępca Przewodniczącego KM RPOWŚ 2014-2020. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Instytucji Zarządzającej Programem, a także przedstawiciele gmin, powiatów, pracodawców, partnerzy społeczni i gospodarczy. Gośćmi posiedzenia byli również: Pan Rafał Janas z Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej oraz Pan Paweł Oracz – Dyrektor Generalny Głównego Urzędu Miar.

 

Uczestnicy zapoznali się z aktualnym stanem wdrażania RPOWŚ 2014-2020, który zaprezentowali: Pan Przemysław Janiszewski – Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UMWŚ, Pan Adam Żebrowski – Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ, Pan Mieczysław Pastuszko – Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Urzędu Miasta Kielce oraz Pani Anna Lizis, reprezentująca Wojewódzki Urząd Pracy.

 

Głównym punktem posiedzenia były propozycje zmiany zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, które omówili: Pan Tomasz Janusz – Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej oraz Pani Anna Kucharczyk – Kierownik Oddziału Zarządzania RPO. Wiele zmian miało charaktery horyzontalny i wynikało z konieczności dostosowania do zapisów zmienionej Umowy Partnerstwa oraz nowych wytycznych. Część zmian dotyczyło wskaźników wybranych do ram wykonania oraz wskaźników finansowych.

 

Jednocześnie, Komisja Europejska wyraziła zgodę na pakiet zmian w ramach osi I RPOWŚ 2014-2020, umożliwiający realizację projektu pod nazwą "Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar", który będzie realizowany przez Konsorcjum GUM oraz Politechniki Świętokrzyskiej. Kampus będzie ośrodkiem skupiającym wykwalifikowaną kadrę naukowo-badawczą, prowadzącą badania nad nowymi technologiami i procesami produkcyjnymi wykorzystującymi najnowsze technologie teleinformatyczne. Działalność Kampusu skierowana będzie ściśle na potrzeby przedsiębiorców poprzez dostęp do specjalistycznych pomiarów, badań materiałów, analiz  jak i szkoleń organizowanych przez kadrę naukową Kampusu.

 

Ponadto, podczas posiedzenia omówiono i przyjęto aktualizację kryteriów wyboru projektów w ramach RPOWŚ 2014-2020:

  • Ogólne kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań/Poddziałań współfinansowanych z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020;
  • Szczegółowe kryteria wyboru projektów dla Poddziałania 8.2.3 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej – ZIT (dla typu I.3 – wsparcie profilaktyki nowotworowej ukierunkowanej na wczesne wykrywanie raka jelita grubego);
  • Szczegółowe kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych (deinstytucjonalizacja usług opieki medycznej – wsparcie i tworzenie zdeinstytucjonalizowanych form opieki medycznej).

Galeria zdjęć

XX posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
XX posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
XX posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
XX posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
XX posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
XX posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
XX posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
XX posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Załączone pliki:

Archiwum dokumentów: