XXI Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWŚ 2014-2020

Data opublikowania: 5 października 2018
XXI Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWŚ 2014-2020
XXI Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWŚ 2014-2020

W piątek 5 października 2018 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach odbyło się XXI posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Posiedzenie prowadził Pan Grzegorz Orawiec, Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Instytucji Zarządzającej Programem, a także przedstawiciele gmin, powiatów, pracodawców, partnerzy społeczni i gospodarczy. Gościem posiedzenia była również Pani Anna Modzelewska z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej.

Uczestnicy zapoznali się z aktualnym stanem wdrażania RPOWŚ 2014-2020, który zaprezentowali: Pan Przemysław Janiszewski – Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UMWŚ, Pani Aleksandra Marcinkowska – Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ, Pan Mieczysław Pastuszko – Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Urzędu Miasta Kielce oraz Pani Anna Lizis, reprezentująca Wojewódzki Urząd Pracy. Pani Dorota Szymkiewicz Dyrektor Biura Certyfikacji przedstawiła informację na temat aktualnego stanu certyfikacji środków w ramach RPOWŚ 2014-2020.

Podczas posiedzenia omówiono i przyjęto aktualizację kryteriów wyboru projektów dla działań/poddziałań finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWŚ 2014-2020:

1. Działanie 1Wsparcie infrastruktury B+R.

2. Działanie 2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości (P1b) Typ projektu: Prace  badawczo-rozwojowe w przedsiębiorstwach.

3. Działanie 2. Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości (P1b) Typ projektu: Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach.

4. Działanie 1. Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie (3a) (Tryb konkursowy).

5. Działanie 1. Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie (3a) (Tryb pozakonkursowy).

6. Działanie 2.2. Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych.

7. Działanie 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej.

8. Ogólne kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań/Poddziałań współfinansowanych z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

9. Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie dla typu II. 2. Realizacja Regionalnych Programów Zdrowotnych (RPZ) – RPZ w zakresie jednostek chorobowych/grup chorób istotnych z punktu wodzenia epidemiologicznego województwa świętokrzyskiego (poza jednostkami/grupami chorób specyficznymi dla województwa)  –  Regionalny Program Zdrowotny pn. „zapobieganie ciężkim zapaleniom płuc u chorych onkologicznych z najczęstszymi nowotworami litymi i hematologicznymi”.

10. Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie – projekty pozakonkursowe.

11. Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych - projekty pozakonkursowe.

12. Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych (typ nr 3) - Deinstytucjonalizacja usług opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi  – zależnymi z powodu zaburzeń psychicznych i/lub uzależnienia od alkoholu i/lub uzależnienia od substancji psychoaktywnych - projekty konkursowe.

Na posiedzeniu członkowie KM mieli również okazję zapoznać się z kluczowymi elementami propozycji Komisji Europejskiej w zakresie ram prawnych dla polityki spójności w okresie 2021-2027, które omówiła Pani Anna Modzelewska z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej KE

Galeria zdjęć

XXI Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWŚ 2014-2020
XXI Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWŚ 2014-2020
XXI Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWŚ 2014-2020
XXI Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWŚ 2014-2020
XXI Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWŚ 2014-2020
XXI Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWŚ 2014-2020
XXI Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWŚ 2014-2020
XXI Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWŚ 2014-2020
XXI Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWŚ 2014-2020
XXI Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWŚ 2014-2020
XXI Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWŚ 2014-2020
XXI Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWŚ 2014-2020
XXI Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWŚ 2014-2020
XXI Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWŚ 2014-2020

Załączone pliki: