XII Posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Data opublikowania: 24 stycznia 2017
Zastępca Przewodniczącego KM RPOWŚ 2014-2020 - Pan Marek Szczepanik - Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
Zastępca Przewodniczącego KM RPOWŚ 2014-2020 - Pan Marek Szczepanik - Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

W czwartek 19 stycznia 2017 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach odbyło się XII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Obradom przewodniczył Pan Marek Szczepanik - Zastępca Przewodniczącego KM RPOWŚ 2014-2020. W posiedzeniu udział wzięli Pan Grzegorz Orawiec - Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWŚ, Pani Aleksandra Marcinkowska - Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ, Pan Przemysław Janiszewski - Z-ca Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UMWŚ oraz Pan Arkadiusz Piecyk – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

W spotkaniu uczestniczyli również reprezentanci gmin, powiatów, pracodawców, partnerzy społeczni i gospodarczy, będący członkami, zastępcami lub obserwatorami Komitetu Monitorującego.

Podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego członkowie komitetu przyjęli w drodze uchwał kryteria wyboru projektów w ramach następujących działań/poddziałań RPOWŚ na lata 2014-2020:

 • Działanie 2.6 Instrumenty finansowe dla MŚP (PI 3c) – tryb pozakonkursowy.
 • Zmiany w ogólnych kryteriach wyboru projektów dla wszystkich Działań/Poddziałań współfinansowanych z EFS w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020.
 • Poddziałanie 8.1.1 Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 (projekty konkursowe).
 • Poddziałanie 8.1.2 Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 – ZIT (projekty konkursowe).
 • Poddziałanie 8.2.1 Przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku aktywności zawodowej (projekty konkursowe) dla Typu 1 i 2 Eliminowanie czynników ryzyka w miejscu pracy – bez RPZ.
 • Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie (projekty konkursowe) dla Typu I. 3 Wsparcie profilaktyki nowotworowej ukierunkowanej na wczesne wykrywanie raka jelita grubego.
 • Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie (projekty konkursowe) dla Typu II 1. Realizacja Regionalnych Programów Zdrowotnych (RPZ) - RPZ w zakresie specyficznych dla woj. świętokrzyskiego jednostek chorobowych/grup chorób (tj. wykraczających poza pięć głównych grup chorób stanowiących istotny problem zdrowotny na poziomie całego kraju wskazanych w Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020) - przeciwdziałanie pylicy w miejscu pracy.
 • Poddziałanie 8.2.3 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej – ZIT (projekty konkursowe) dla Typu I. 3 Wsparcie profilaktyki nowotworowej ukierunkowanej na wczesne wykrywanie raka jelita grubego.
 • Poddziałanie 8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej (projekty konkursowe).
 • Poddziałanie 8.3.2 Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych (projekty konkursowe).
 • Poddziałanie 8.3.4 Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych (projekty konkursowe).
 • Poddziałanie 8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej – ZIT w ramach Poddziałania 8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej (projekty konkursowe).
 • Poddziałanie 8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej – ZIT w ramach Poddziałania 8.3.2 Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych (projekty konkursowe).
 • Poddziałanie 8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej – ZIT w ramach Poddziałania 8.3.4 Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych (projekty konkursowe).
 • Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe).
 • Poddziałanie 8.5.4 Kształcenie ustawiczne – ZIT w ramach Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe).
 • Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe).
 • Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych (projekty konkursowe) dla Typu 2. Deinstytucjonalizacja opieki nad osobami zależnymi.
 • Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych (projekty konkursowe) w zakresie instrumentów bezzwrotnych (dotacje).

Pracownicy Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego omówili wniesione do nich uwagi. Zatwierdzenie powyższych kryteriów nastąpiło po głosowaniu członków i przyjęciu stosownych uchwał w tej sprawie.

Spotkanie podsumował i zakończył Pan Marek Szczepanik – Zastępca Przewodniczącego KM RPOWŚ na lata 2014-2020.

 

 

 

 

Galeria zdjęć

Zastępca Przewodniczącego KM RPOWŚ 2014-2020 - Pan Marek Szczepanik - Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
Członkowie Komitetu Monitorującego podczas głosowania nad projektami uchwał
Członkowie Komitetu Monitorującego podczas obrad
Członkowie Komitetu Monitorującego podczas obrad
Przedstawiciele Departamentu Polityki Regionalnej UMWŚ oraz Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ
Członkowie Komitetu Monitorującego podczas obrad
Przedstawiciel Urzędu Miasta - Pan Mieczysław Pastuszko - Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi UM
Pani Anna Lizis - WUP Kielce podczas omawiania kryteriów wyboru projektów
Członkowie Komitetu Monitorującego podczas obrad

Załączone pliki: