Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Najczęściej zadawane pytania do Działania 6.5

Pytanie nr 1:

Czy w ramach Działania 6.5 kosztami kwalifikowanymi są zakup sprzętu i wyposażenia?

Odpowiedź:

Koszty związane z wyposażeniem budynków w sprzęt i drobne urządzenia, za wyjątkiem niezbędnych urządzeń i sprzętu służącego instytucjom kultury do prowadzenia działalności kulturalnej, są kosztami niekwalifikowanymi w projekcie w ramach Działania 6.5.

Pytanie nr 2:

Czy wszystkie inwestycje składające się na projekt w ramach Działania 6.5 musza być ujęte w Programie Rewitalizacji? Czy dopuszczalna jest sytuacja, że na przykład jedna z inwestycji nie jest ujęta w Programie Rewitalizacji?

Odpowiedź:

Wszystkie inwestycje ujęte w projekcie w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich  muszą być ujęte w Programie Rewitalizacji.

Pytanie nr 3:

Czy w przypadku ubiegania się o mniejsze dofinansowanie ze środków UE należy obniżyć również dofinansowanie ze środków budżetu państwa? W jaki sposób należy obniżyć dofinansowanie z budżetu państwa w przypadku ubiegania się o mniejszy poziom dofinansowania ze środków UE?

Odpowiedź:

W przypadku ubiegania się o mniejszy procent dofinansowania ze środków UE, wartość dofinansowania z budżetu państwa  należy również obniżyć proporcjonalnie do obniżenia poziomu wysokości dotacji z UE.

Przykład:

Maksymalny procent dofinansowania w konkursie wynosi 75 % (65% środki UE + 10% budżet państwa). Koszty kwalifikowalne w projekcie wynoszą 40 mln Euro. Wnioskodawca ubiega się o niższe dofinansowanie ze środków UE na poziomie 50%.

W powyższym przykładzie dofinansowanie w projekcie wynosi:

  1. środki z EFRR 20 000 000,00PLN, co stanowi 50% kosztów kwalifikowalnych,
  2. środki z budżetu państwa 3 076 000,00 PLN, co stanowi 7,69% kosztów kwalifikowalnych. Procent dofinansowania z budżetu państwa należy przyjąć
    z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

UWAGA:

O środki z budżetu państwa można się ubiegać jedynie w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną, pomocą de minimis, niegenerujących dochodu w rozumieniu art. 61 rozporządzenia ogólnego.

 Pytanie nr 4:

W jaki sposób należy określić dominującą kategorię kosztów w projekcie w ramach Działania 6.5?

Odpowiedź:

W ramach projektu z Działania 6.5 żadna z kategorii kosztów, rozumianych jako rodzaje infrastruktury będące przedmiotem inwestycji (m.in.: infrastruktura wodno-kanalizacyjna, drogowa, kulturalna, edukacyjna, turystyczna, rekreacyjna, zaopatrzenia w energię elektryczną, systemów monitorowania bezpieczeństwa w miejscach publicznych) w ramach projektu nie może przekraczać 40% kosztów kwalifikowalnych. Przy czym w przypadku, gdy jest to infrastruktura drogowa, ograniczenie to należy rozumieć jako wydatki poniesione na budowlę wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami stanowiącymi całość techniczno-użytkową przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego zlokalizowaną w pasie drogowym (zgodnie z definicją drogi zawartą w Ustawie z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych) oraz wydatki związane z budową/przebudową/remontem parkingów, miejsc postojowych i placów przeznaczonych do ruchu pojazdów niezlokalizowanych w pasie drogowym.

Jeżeli w ramach projektu realizowane są przedsięwzięcia dot. różnego rodzaju infrastruktury (np.: infrastruktura drogowa, rekreacyjna, system monitoringu) należy w sekcji 13 wniosku o dofinansowanie (Harmonogram rzeczowo-finansowy) wyszczególnić roboty budowlane i/lub zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (jeśli dotyczy) i/lub zakup gruntów (jeśli dotyczy) dotyczące wszystkich rodzajów infrastruktury, które występują w projekcie, powielając kategorie Roboty budowlane/Wydatki poniesione na zakup gruntu (jeśli dotyczy)/Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (jeśli dotyczy) oraz doprecyzowując zakres w polu „Nazwa kosztu”. Jest to niezbędne, aby osoba oceniająca wniosek mogła zweryfikować, czy limit 40% na dominującą kategorię kosztów (rodzaj infrastruktury) został zachowany w projekcie. Sumując koszty dotyczące danego rodzaju infrastruktury (roboty budowlane i/lub zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (jeśli dotyczy) i/lub zakup gruntów (jeśli dotyczy)), pomijamy koszty nadzoru inwestorskiego/autorskiego, dokumentacji projektowej, promocji projektu, opłaty, koszty zarządzania związane z danym rodzajem infrastruktury. Zsumowane koszty dla danego rodzaju infrastruktury odnosimy do całkowitych kosztów kwalifikowalnych wyliczając procent.

Przykład:

Całkowite koszty kwalifikowalne w projekcie: 5000 000,00 PLN

Roboty budowlane dot. infrastruktury kulturalnej: 1 500 000,00

Roboty budowlane dot. infrastruktury drogowej: 1 900 000,00

Roboty budowlane dot. infrastruktury rekreacyjnej: 960 000,00

Koszt zakupy wyposażenia (na potrzeby działalności kulturalnej): 500 000,00

Koszt Promocji: 10 000,00

Koszty dokumentacji: 100 000,00

Koszty nadzoru: 30 000,00

Wyliczenie % dla infrastruktury kulturalnej:

1 500 000 + 500 000 = 2 000 000

(2 000 000/5 000 000)*100% = 40%

Wyliczenie % dla infrastruktury drogowej:

(1 900 000/5 000 000)*100% = 38%

Wyliczenie % dla infrastruktury rekreacyjnej:

(960 000/5 000 000)*100% = 19,2%

 Kategorią dominującą jest  kategoria dot. infrastruktury kulturalnej.

W przypadku projektu, w którym zaplanowano kilka zadań, w ramach każdego z nich należy wyszczególnić koszty robót i/lub zakupu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych i/lub zakupu gruntów związane z każdym rodzajem infrastruktury, który występuje w danym zadaniu (infrastruktura: wodno-kanalizacyjna, drogowa, kulturalna, edukacyjna, turystyczna, rekreacyjna, zaopatrzenia w energię elektryczną, systemów monitorowania bezpieczeństwa w miejscach publicznych). Przy czym należy pamiętać, iż limit 40% należy liczyć w skali całego projektu, a nie poszczególnych zadań.

UWAGA:

Ponadto należy pamiętać, iż:

  • W przypadku inwestycji w infrastrukturę kulturalną wysokość wsparcia
    dla kategorii z zakresu kultury w ramach projektu nie może przekraczać 2 mln Euro kosztów kwalifikowalnych.
  • W przypadku kosztów związanych z zakupem nieruchomości (w tym gruntu) należy również przestrzegać limitu i sposobu wyliczania zgodnego z wytycznymi Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków.

Pytanie nr 5:

Jeżeli projekt jest realizowany w partnerstwie, w jaki sposób należy wypełnić sekcję 13 wniosku o dofinansowanie (Harmonogram rzeczowo-finansowy)?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu, w przypadku realizacji inwestycji w partnerstwie, przedsięwzięcia (zadania) realizowane przez partnerów należy wykazać we wniosku (sekcja 13 Harmonogram rzeczowo-finansowy) jako odrębne zadania.

Pytanie nr 6:

Czy wskaźnik produktu "Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją" dotyczy powierzchni całej miejscowości, dla której prowadzona będzie rewitalizacja czy tylko powierzchni, na której fizycznie będzie realizowany projekt/inwestycje?

Odpowiedź:

Do wyliczenia wartości wskaźnika produktu "Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją" należy brać pod uwagę jedynie obszar, na którym bezpośrednio prowadzona jest rzeczowa realizacji projektu przedkładanego do dofinansowania.

Pytanie nr 7:

Czy wskaźnik produktu "Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach" dotyczy obiektów, które już istnieją na obszarze infrastruktury i zostały wsparte, czy również obiektów, które powstaną w ramach projektu?

Odpowiedź:

Wskaźnik "Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach" dotyczy wszystkich obiektów, które będą przedmiotem projektu rewitalizacyjnego, nie tylko tych które już istnieją.

Pytanie nr 8:

Czy kosztem kwalifikowanym może być budowa boiska przyszkolnego?

Odpowiedź:

Budowa boiska przyszkolnego, co do zasady, kwalifikuje się do wsparcia w ramach działania 6.5.

Pytanie nr 9:

Czy w ramach działania 6.5 jest możliwa przebudowa i adaptacja budynku na potrzeby posterunku policji?

Odpowiedź:

Przebudowa i adaptacja budynku na potrzeby posterunku policji nie kwalifikuje się do wsparcia w ramach działania 6.5, iż zgodnie z Regulaminem konkursu wsparcie nie może być udzielone na budowę/przebudowę/remont/termomodernizację/adaptację budynków na potrzeby administracji publicznej, do której zalicza się również Policję;

Pytanie nr 10:

Czy kosztem kwalifikowanym w ramach działania 6.5 będzie termomodernizacja budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej (zakład budżetowy gminy)?

Odpowiedź:

Termomodernizacja budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej nie kwalifikuje się do wsparcia w ramach działania 6.5, gdyż należy go traktować jako budynek administracyjny, a zgodnie z regulaminem konkursu budynki na potrzeby administracji publicznej nie mogą być przedmiotem wsparcia.

Pytanie nr 11:

Czy w ramach działania 6.5 kwalifikuje się do wsparcia poprawa stanu technicznego budynku szkoły (kompleksowa wymiana podłóg budynku, wymiana drzwi wejściowych do sal lekcyjnych, malowanie sal i korytarzy, wymiana instalacji wod-kan w budynku szkoły)?

Odpowiedź:

Zadanie polegające na poprawie stanu technicznego budynku szkoły (kompleksowa wymiana podłóg budynku, wymiana drzwi wejściowych do sal lekcyjnych, malowanie sal i korytarzy, wymiana instalacji wod-kan w budynku szkoły) nie kwalifikuje się do wsparcia, ze względu na fakt, iż są typowe prace remontowe.

Pytanie nr 12:

Czy w ramach działania 6.5 kwalifikuje się do wsparcia budowa sieci kanalizacyjnej na terenie nieskanalizowanej miejscowości?

Odpowiedź:

Projekt polegający na budowie sieci kanalizacyjnej realizowany może być w ramach działania 4.3 RPOWŚ 2014-2020. W ramach działania 6.5 dopuszcza się jedynie sytuacje, gdzie infrastruktura wodno-kanalizacyjna jest elementem szerszego zakresu obejmującego przebudowę, adaptację zdegradowanych budynków, obiektów, terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych lub rekreacyjnych.  Ponadto należy mieć na uwadze, że w przypadku  projektów z zakresu budowy sieci kanalizacyjnej dofinansowanych z UE wymagana jest ich zgodność
z dyrektywą 91/271/EWG, zgodnie z którą  nie ma możliwości budowy sieci kanalizacyjnej  bez zachowania minimalnego (wymaganego na podstawie Rozporządzenia) dla danego obszaru współczynnika koncentracji.

Pytanie nr 13:

Czy w ramach działania 6.5 można utworzyć Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów?

Odpowiedź:

Nie, inwestycjom z zakresu tworzenia Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów dedykowane jest działanie 4.2 „Gospodarka odpadami”.

Pytanie nr 14:

Czy inwestycje realizowane przez partnerów z sektora MŚP muszą być wprost wymienione w Programie Rewitalizacji?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 (Rozdział 3, pkt 6), Projekt rewitalizacyjny to projekt w rozumieniu z art. 2 pkt 18 ustawy wdrożeniowej, wynikający z programu rewitalizacji, tj. zaplanowany w programie rewitalizacji i ukierunkowany na osiągnięcie jego celów (patrz: pkt 5 ppkt 1 lit. f Załącznika do Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 ) albo logicznie powiązany z treścią i celami programu rewitalizacji (patrz: pkt 5 ppkt 1 lit. g Załącznika do Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020), zgłoszony do objęcia albo objęty współfinansowaniem UE z jednego z funduszy strukturalnych albo Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego. Wynikanie projektu rewitalizacyjnego z programu rewitalizacji oznacza zatem albo wskazanie (wymienienie) go wprost w programie rewitalizacji albo określenie go w ogólnym (zbiorczym) opisie innych, uzupełniających rodzajów działań rewitalizacyjnych.

Jednocześnie należy pamiętać, iż podmioty z sektora MŚP muszą zostać wyłonione zgodnie z zapisami ustawy wdrożeniowej, a zakres rzeczowy realizowany przez te podmioty musi być zgodny z regulaminem konkursu. 

Pytanie nr 15:

Którą ustawę wdrożeniową stosuje Beneficjent przy wyborze partnera? Przed zmianami czy po zmianach?

Odpowiedź:

Do postępowań w zakresie wyboru organizacji partnerskich rozpoczętych na podstawie wcześniejszej ustawy wdrożeniowej i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe. Dla postępowań jeszcze nierozpoczętych stosuje się przepisy nowej ustawy wdrożeniowej.

Pytanie nr 16:

Czy w ramach działania 6.5 kwalifikowane są do dofinansowania prace związane z renowacją zbiornika retencyjno-rekreacyjnego?

Odpowiedź:

W ramach działania 6.5 prace związane z renowacją zbiornika retencyjno-rekreacyjnego nie kwalifikują się do wsparcia, za wyjątkiem prac związanych z zagospodarowaniem terenu wokół zbiornika.

Pytanie nr 17:

Czy w ramach działania 6.5 prace związane z budową kanalizacji burzowej należy zaliczyć do infrastruktury kanalizacyjnej czy drogowej?

Odpowiedź:

Budowę kanalizacji burzowej, w zależności od tego, czy będzie zlokalizowana w pasie drogowych czy też nie, należy wykazać w pierwszym przypadku jako infrastrukturę drogową, w drugim jako infrastrukturę wodno-kanalizacją.

Pytanie nr 18:

Czy budowę oświetlenia ulicznego przy ścieżce rowerowej należy uznać jako element infrastruktury drogowej czy też rekreacyjnej lub przyporządkować do jakiejś innej kategorii kosztów?

Odpowiedź:

Jeżeli ścieżka rowerowa biegnie wzdłuż drogi, wówczas koszty oświetlenia należy wliczyć do infrastruktury drogowej, jeżeli zaś ścieżka rowerowa nie jest elementem infrastruktury drogowej, wówczas można je zaliczyć do infrastruktury rekreacyjnej.

Data opublikowania: