Ważna informacja dla Beneficjentów Poddziałania 8.5.1/8.5.4 (szkolnictwo zawodowe) nt. udziału w projektach nauczycieli kształcenia ogólnego

Data opublikowania: 3 kwietnia 2019

Informujemy, że w związku ze zmianą zapisów dokumentów programowych, nauczyciele kształcenia ogólnego mogą brać udział w projektach, realizowanych w ramach Poddziałania 8.5.1/8.5.4 „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU”, skierowanych do szkół/placówek prowadzących kształcenie zawodowe.

Jako grupa docelowa tego typu projektów nauczyciele kształcący uczniów w zakresie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, mogą zostać objęci wsparciem, obejmującym między innymi kursy, szkolenia i studia podyplomowe.

W związku z powyższym w przypadku realizacji projektu, obejmującego wsparcie nauczycieli kształcenia ogólnego, konieczne jest uwzględnienie tej grupy we wskaźniku „Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie”. W definicji cytowanego wskaźnika znajduje się zapis rozszerzający grupę docelową, czyli „Liczba nauczycieli, w tym nauczycieli zawodu (…) objętych wsparciem ”.

 

 Źródło: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszy Społecznego