Wprowadź na nowe rynki zagraniczne produkt lub usługę.

Data opublikowania: 16 lipca 2019
Wprowadź na nowe rynki zagraniczne produkt lub usługę.
Wprowadź na nowe rynki zagraniczne produkt lub usługę.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do Olsztyna na spotkanie przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej (siedziba lub zarejestrowany oddział), zainteresowanych wsparciem finansowym działań eksportowych tj. na wprowadzenie swoich produktów lub usług na nowe rynki.

 

Pod okiem eksperta PARP będą Państwo mieli okazję omówić wniosek o dofinansowanie w ramach działania 1.2 POPW Internacjonalizacja MŚP. Ekspert omówi kryteria oraz udzieli odpowiedzi na pytania.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

  • usługi doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego;
  • usługi związane bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego, w tym m.in. koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów;
  • udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych;
  • nabycie środków trwałych (z wyłączeniem nieruchomości) lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.

Działanie 1.2 POPW skierowane jest do:

  • mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw działających w województwach Polski Wschodniej: warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim, podkarpackim, (działalność potwierdzona wpisem do odpowiedniego rejestru, ujawnionym najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie);
  • posiadających co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę) o potencjale do internacjonalizacji na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, liczba miejsc jest ograniczona.

Program spotkania, oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie:

https://www.parp.gov.pl/index.php?option=com_parpevents&view=details&id=151#program