Aktualności

BADANIE ANKIETOWE ON-LINE DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ Z ZAKRESU REWITALIZACJI

Mając na uwadze zakończony nabór zgłoszeń w ramach realizacji zadania pn. Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych realizowanego przez Województwo Świętokrzyskie we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, wszyscy zgłoszeni uczestnicy w ramach projektu zostali zaproszeni do wzięcia udziału w badaniu ankietowym w formule on-line dotyczącym analizy potrzeb i preferencji uczestników szkoleń w zakresie czterech modułów tematycznych (tj. dostępność w rewitalizacji, zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej we wdrażanie programów rewitalizacji, wykorzystanie narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji, monitoring i ewaluacja działań rewitalizacyjnych).

Data opublikowania:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - ZAPROSZENIE DLA GMIN ZE SWIETOKRZYSKIEGO NA SZKOLENIE ZE WZMACNIANIA ZDOLNOŚCI WDRAŻANIA DZIAŁAŃ REWITALIZACYJNYCH

Dnia 24 czerwca 2020 roku podpisana została umowa pomiędzy Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej a Województwem Świętokrzyskim dotycząca wzmacniania zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych. Przedsięwzięcie to jest współfinasowane z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.  Adresatem szkoleń są przedstawiciele wszystkich gmin z województwa świętokrzyskiego.

Data opublikowania:

Wykaz Programów Rewitalizacji Województwa Świętokrzyskiego

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 oraz Ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r., Zespół ds. Rewitalizacji wraz z Ekspertem zewnętrznym oceniał programy rewitalizacji, a później prowadził na bieżąco i aktualizował ich wykaz.

Zamieszczone w wykazie programy rewitalizacji uzyskały pozytywną ocenę pod względem spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów zawartych ww. wytycznych i ustawie, w ramach konkursu dotacji dla gmin województwa świętokrzyskiego na opracowanie lub aktualizację programu rewitalizacji.

Wykaz zawiera nazwę gminy, tytuł programu, datę uchwalenia przez Radę Gminy oraz datę informacji o uzyskaniu pozytywnej opinii.

Data opublikowania:

Konferencja podsumowująca konkurs na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji

Panel dyskusyjny
Panel dyskusyjny

W czwartek, 14 września 2017r. Departament Polityki Regionalnej, Oddział Programowania Strategicznego i Analiz, zorganizował konferencję podsumowującą projekt pn. Konkurs dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Data opublikowania:

Wypłacono pierwsze środki w ramach koordynowanego przez Departament Polityki Regionalnej „Konkursu dotacji dla gmin na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji”

Bulwar im. Marszałka Piłsudskiego powstał w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja Starego Miasta-Bulwar Piłsudskiego”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
Bulwar im. Marszałka Piłsudskiego powstał w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja Starego Miasta-Bulwar Piłsudskiego”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Departament Polityki Regionalnej (DPR) jest odpowiedzialny z ramienia Zarządu  Województwa Świętokrzyskiego za przeprowadzenie Konkursu dotacji dla gmin na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji, w ramach którego 76 gmin z terenu naszego województwa opracowuje nowe lub aktualizuje dotychczasowe programy rewitalizacji.

Data opublikowania:

Spotkanie edukacyjne we Włoszczowie dla Samorządów Województwa Świętokrzyskiego w dniu 09.12.2016 r.

Spotkanie edukacyjne we Włoszczowie dla Samorządów Województwa Świętokrzyskiego w dniu 09.12.2016 r.
Spotkanie edukacyjne we Włoszczowie dla Samorządów Województwa Świętokrzyskiego w dniu 09.12.2016 r.

W dniu 9 grudnia br. we Włoszczowie odbyło się ostatnie z cyklu spotkań edukacyjnych zaplanowanych przez Departament Polityki Regionalnej, Oddział Programowania Strategicznego i Analiz, dla Gmin z czterech powiatów Województwa Świętokrzyskiego tj. włoszczowskiego, jędrzejowskiego, pińczowskiego i kazimierskiego w ramach Konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Data opublikowania:

Strona 1 z 3

Przejdź do strony