Ogłoszenie konkursu numer RPSW.01.02.00-IZ.00-26- 131/17 w ramach Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości

Data opublikowania: 30 maja 2017

Nabór zakończył się

Załączone pliki:

Komunikat w sprawie wydłużenia terminu oceny merytorycznej projektów złożonych 
w ramach ogłoszonego konkursu zamkniętego nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-131/17
 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 dla Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości

Mając na uwadze złożony charakter projektów, które należy poddać ocenie merytorycznej oraz biorąc pod uwagę konieczność dokonania przez Wnioskodawców wyjaśnień i uzupełnień do złożonych dokumentów umożliwiających właściwą ocenę projektów, a także:

działając na podstawie zapisów:

  1. Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 przyjętej Uchwałą nr 3027/2017 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 września 2017 roku;
  2. § 9 pkt. 2 lit. b) Regulaminu jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-131/17 ogłoszonego w ramach Działania 1.2 „Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości” RPOWŚ na lata 2014-2020, przyjętego Uchwałą nr 2613/2017 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 maja 2017 roku, zmienionego Uchwałą nr  2809/2017 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 lipca 2017 roku

na wniosek Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,  Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Pan Marek Szczepanik zaakceptował przesunięcie terminu zakończenia oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach konkursu dla Działania 1.2 ,, Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości” do dnia 22 marca 2018 roku włącznie.

 

KOMUNIKAT  dotyczący interpretacji zapisu „minimalna i maksymalna wartość projektu”

Zgodnie z zapisami Regulaminu jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-131/17 w ramach Osi Priorytetowej 1 – Innowacje i nauka  Działania 1.2 Badanie i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 „Maksymalna wartość projektu wynosi: 5 000 000,00 zł. Minimalna wartość projektu wynosi 200 000,00 zł.”

Poprzez wartość projektu należy rozumieć łącznie wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne projektu.

 

UWAGA !!!

PRZEDŁUŻONY TERMIN NABORU WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW !!!

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Numer RPSW.01.02.00-IZ.00-26- 131/17

w ramach Osi Priorytetowej I – Innowacje i nauka
 Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014 – 2020

Projekty Badawczo - Rozwojowe

Instytucja Organizująca Konkurs

Instytucją Organizującą Konkurs jest Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, którą stanowi Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, obsługiwany przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce.

Przedmiot konkursu, w tym typ projektów podlegających dofinansowaniu

Projekty składane w ramach konkursu muszą być zgodne z postanowieniami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi priorytetowej I Innowacje i nauka Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości  oraz Regulaminu Jednoetapowego Konkursu Zamkniętego nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26- 131/17 w ramach Osi Priorytetowej I – Innowacje i nauka Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020  - Projekty Badawczo - Rozwojowe  

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu RPSW.01.02.00-IZ.00-26-131/17 Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości :

  • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa;
  • duże przedsiębiorstwa pod warunkiem zapewnienia konkretnych efektów dyfuzji działalności innowacyjnej oraz B+R do gospodarki oraz pod warunkiem, że projekty będą podejmowane wspólnie z MŚP lub przewidują współpracę z MŚP, NGO, instytucjami badawczymi.

W ramach niniejszego konkursu założono wsparcie na:

Projekty badawcze służące opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych (innowacje produktowe, procesowe) tj. realizowanie badań przemysłowych i prac rozwojowych albo prac rozwojowych. obejmujące dofinansowanie wydatków do momentu stworzenia prototypu i jego pierwszej produkcji. Pierwsza produkcja oznacza pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali obiektów pilotażowych lub do pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, obejmujących kroki następujące po uruchomieniu linii pilotażowej, w ramach której zawarta jest faza testowania, ale nie produkcja masowa lub działalność handlowa. Każdy projekt pierwszej produkcji musi obejmować również etapy poprzedzające – prace rozwojowe, fazę demonstracyjną i walidację. Wsparcie mogą otrzymać projekty polegające m.in. na:

- prowadzeniu badań przemysłowych  i eksperymentalnych prac rozwojowych,

- prace rozwojowe,

- opracowaniu linii pilotażowych,

- opracowaniu demonstracyjnych prototypów,

- walidacja danego rozwiązania,

- uruchomienie pierwszej produkcji (eksperymentalnej i niekomercyjnej)

Realizacja przez przedsiębiorstwa prac badawczo-rozwojowych odbywać się będzie samodzielnie, przy wykorzystaniu własnych zasobów lub na wyraźne zlecenie wykonania takich prac na rzecz beneficjenta.

Zakup wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej m.in. patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technologicznej jest możliwy jedynie w przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowych prac rozwojowych, które zakładają uzupełnienie lub dostosowanie zakupionych technologii do specyfiki przedsiębiorstwa. Projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania. W wyniku realizacji projektów może zostać osiągnięty etap zaawansowania innowacyjnego rozwiązania (produktu, usługi, procesu) mogący pozwolić na jego pierwszą produkcję. Wsparciem nie będą objęte projekty polegające wyłącznie na wdrożeniu wyników badań do masowej produkcji czy komercyjnej sprzedaży.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 50 000 000,00 PLN

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalne dofinansowanie dla:[1]

Badań przemysłowych:

  • mikro i małe przedsiębiorstwo - 70%;
  • średnie przedsiębiorstwo 60%
  • duże przedsiębiorstwo 50%

Prac rozwojowych (eksperymentalnych) :

  • mikro i mały przedsiębiorca - 45%
  • średnie przedsiębiorstwo - 35 %
  • duże przedsiębiorstwo – 25 %

 

Maksymalna wartość projektu wynosi: 5 000 000,00 zł. Minimalna wartość projektu wynosi 200 000,00 zł.

 

Termin, miejsce i forma składania wniosku do dofinansowanie projektu

Wnioski o dofinansowanie należy składać za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) dostępnego na stronach internetowych www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz osobiście w dwóch egzemplarzach wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami do Sekretariatu Naboru Wniosków II Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego mieszczącego się przy ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce, III piętro, pokój 313.

Wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie realizacji projektu należy składać poprzez LSI od dnia 30.06.2017 roku (od godziny 7.30) do dnia 31.08.2017 roku (do godziny 12:00 - po godzinie 12.00 w ostatnim dniu naboru, możliwość wysłania wersji elektronicznej wniosku w systemie LSI zostanie zablokowana).

Wnioski o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 z zastrzeżeniem, że w ostatnim dniu naboru tj. 31.08.2017 roku, złożenie wniosku w wersji papierowej będzie możliwe do godz. 15.00. Po wyznaczonej godzinie wnioski nie będą przyjmowane.

Suma kontrolna wniosku przekazanego przez LSI i suma kontrolna wniosków w wersji papierowej musi być tożsama.

Sposób i miejsce udostępnienia regulaminu konkursu

Szczegółowe informacje o konkursie zawarte zostały w Regulaminie jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-131/17 Priorytet inwestycyjny 1b Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności promowanie inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie usług publicznych, tworzenia sieci, pobudzania popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację, oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczególności w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających, oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu. Oś Priorytetowa 1 Innowacje i nauka  Działanie 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości Typ projektu: Projekty badawczo- rozwojowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, który wraz z załącznikami został zamieszczony na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020 tj.  www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl oraz portalu Funduszy Europejskich  www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielają:

Oddział Wdrażania Projektów II – tel. /41/,  36-58-143, 36-58-144, 36-58-145, 36-58-148, 36-58-131,36-58-157, 36-58-158, 36-58-140, 36-58-146, 36-58-147, 36-58-142;

Oddział Oceny Merytoryczno-Technicznej – tel. /41/, 36-58-153, 36-58-154, 36-58-155, 36-58-163, 36-58-156;

Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich – ul. Św. Leonarda 1, 25-311 Kielce (tel.: 41 343 22 95, 41 340 30 25, 41 301 01 18, infolinia 800 800 440),

Lokalny Punkt Informacyjny w Sandomierzu – ul. Mickiewicza 34, pokój nr 2 i 3, 27-600 Sandomierz (tel.: 15 832 33 54, 15 864 20 74),

Lokalny Punkt Informacyjny w Busku-Zdroju – Al. Mickiewicza 15, pokój nr 5, 28-100 Busko-Zdrój (tel: 41 378 12 06, 41 370 97 17).

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu przypada na marzec 2018 roku, pod warunkiem nie przedłużenia terminów oceny przez Marszałka Województwa/Członka Zarządu (stosowna informacja w tej sprawie zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl oraz portalu funduszy europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl)

 

[1] Poziom dofinansowania w przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych może zostać zwiększony do maksymalnie 80 % pod warunkami określonymi w Regulaminie konkursu.  

 

Dokumenty do pobrania:

Archiwum dokumentów: