Ogłoszenie o konkursie numer RPSW.03.01.00-IZ.00-26-132/17 w ramach Działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Data opublikowania: 30 maja 2017

Nabór zakończył się

Załączone pliki:

Archiwum dokumentów:

 Zmiana listy podstawowej w ramach konkursu zamkniętego
nr
RPSW.03.01.00-IZ.00-26-132/17

Dnia 17 sierpnia br. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Uchwałą Nr 4206/18 dokonał zmiany listy podstawowej w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.01.00-IZ.00-26-132/17 w związku z uwzględnieniem protestów na rozstrzygniecie powyższego konkursu projektów:

 - ,,Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez instalację paneli fotowoltaicznych – ZYCHOWICZ PRZETWÓRSTWO MIĘSA SP. Z O.O.” złożonego przez Zychowicz Przetwórstwo Mięsa Sp. z o. o.

- „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez instalację paneli fotowoltaicznych – ZMK SAS Sp. z o. o.” złożonego przez ZMK SAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

 

Komunikat


dotyczący wskaźnika:
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] (CI 34)
Biorąc pod uwagę specyfikę wskaźnika oraz sposób jego pomiaru, wskaźnik Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] (CI 34) uwzględniony jako wskaźnik produktu, należy traktować jako wskaźnik rezultatu bezpośredniego i wykazywać w tabeli wskaźników rezultatu bezpośredniego.

Komunikat


dotyczący jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.01.00-IZ.00-26-132/17 w ramach Osi Priorytetowej 3 – Efektywna i zielona energia Działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

W §7 WYTYCZNE DOTYCZĄCE WSKAŹNIKÓW W PROJEKCIE Regulaminu jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.01.00-IZ.00-26-132/17 w ramach Osi Priorytetowej 3 – Efektywna i zielona energia Działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 , w liście wskaźników produktu zostały wskazane między innymi wskaźniki:
2. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych [MWe]
3. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych [MWt]

które zgodnie z Załącznikiem nr 1. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFRR, FS do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 powinny zostać uwzględnione jako wskaźniki rezultatu bezpośredniego. W związku z powyższym wskaźniki
- Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych [MWe]
- Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych [MWt]
należy traktować jako wskaźniki rezultatu bezpośredniego.

 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pełniąca funkcję Instytucji Organizującej Konkurs:

ogłasza konkurs zamknięty nr: RPSW.03.01.00-IZ.00-26-132/17 na składanie wniosków
o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

 I.Instytucja Organizująca Konkurs

Instytucją Organizującą Konkurs jest Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, którą stanowi Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, obsługiwany przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce.

 II.Przedmiot konkursu, w tym typ projektów podlegających dofinansowaniu

Projekty składane w ramach konkursu muszą być zgodne z postanowieniami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia Działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu 03.01.00-IZ.00-26-132/17 Działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych są:

 • Jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty działające w imieniu JST ,
 • mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa (definiowane według załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014)  w tym producenci rolno – spożywczy,
 • duże przedsiębiorstwa
 • uczelnie,
 • związki i stowarzyszenia JST,
 • podmioty lecznicze wykonujące na terenie województwa świętokrzyskiego działalność leczniczą finansowaną ze środków publicznych,
 • państwowe jednostki budżetowe,
 • instytucje kultury (z wyłączeniem związków wyznaniowych).
  • W ramach konkursu dopuszcza się realizację projektów w partnerstwie, zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej.

  Zgodnie z art. 33 ust. 5 ustawy wdrożeniowej porozumienie oraz umowa o partnerstwie muszą określać w szczególności:

  1) przedmiot porozumienia albo umowy;

  2) prawa i obowiązki stron;

  3) zakres i formę udziału poszczególnych partnerów w projekcie;

  4) partnera wiodącego uprawnionego do reprezentowania pozostałych partnerów projektu;

  5) sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez poszczególnych partnerów projektu, umożliwiający określenie kwoty dofinansowania udzielonego każdemu z partnerów;

  6) sposób postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązania się stron z porozumienia lub umowy.

  - Pomoc Wnioskodawcom w ramach konkursu jest udzielana wyłącznie w ramach pomocy publicznej na ochronę i środowisko.
  • W ramach niniejszego konkursu wsparciem objęte będą projekty polegające na:
  • budowie, przebudowie i modernizacji (w tym zakup urządzeń) infrastruktury, służącej do wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej, pochodzącej ze wszystkich źródeł odnawialnych (energia wodna, wiatru, słoneczna, geotermalna, aerotermalna, biogazu, biomasy) z możliwością podłączenia do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej.
  • budowie lub modernizacji jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła wwysokosprawnej kogeneracji z OZE z możliwością podłączenia do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej.
  • budowie lub modernizacji jednostek wytwarzania energii elektrycznej, ciepła i chłodu w trigeneracji z OZE, mające na celu zmniejszenie kosztu i ilości energii pierwotnej niezbędnej do wytworzenia każdej z tych form energii odrębnie z możliwością podłączenia do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej.
  • budowie i montażu instalacji służącej do produkcji biokomponentów i biopaliw (drugiej i trzeciej generacji).

   

  - Inwestycja musi być realizowana na terenie województwa świętokrzyskiego.

  III. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie

  Poziom środków przeznaczonych do zakontraktowania w  ramach konkursu nr RPSW.03.01.00-IZ.00-26- 132/17 wynosi ogółem 75 000 000,00 zł.

  IV. Maksymalna wartość dofinansowania dla projektu nie może przekroczyć dostępnej alokacji.

  V.  Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

  • Maksymalnie do 60 % kosztów kwalifikowalnych dla dużych przedsiębiorstw (również jednostki samorządu terytorialnego)
  • Maksymalnie do 70% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw
  • Maksymalnie do 80 % kosztów kwalifikowalnych dla mikro i małych przedsiębiorstw VI.Termin, miejsce i forma składania wniosku do dofinansowania projektu Wnioski o dofinansowanie należy składać za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) dostępnego na stronach internetowych www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz osobiście w dwóch egzemplarzach wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami do Sekretariatu Naboru Wniosków II Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego mieszczącego się przy ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce, III piętro, pokój 313.

   Wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie realizacji projektu należy składać poprzez LSI od dnia 30.06.2017 roku (od godziny 7.30) do dnia 29.12.2017 roku (do godziny 12:00 - po godzinie 12.00 w ostatnim dniu naboru, możliwość wysłania wersji elektronicznej wniosku w systemie LSI zostanie zablokowana).

   Wnioski o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 do dnia 29.12.2017 roku. Po wyznaczonej godzinie wnioski nie będą przyjmowane.

   Suma kontrolna wniosku przekazanego przez LSI i suma kontrolna wniosków w wersji papierowej musi być tożsama.

   VII. Sposób i miejsce udostepnienia regulaminu konkursu

   Szczegółowe informacje o konkursie zawarte zostały w Regulaminie jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.01.00-IZ.00-26-132/17 w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia Działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, który wraz z załącznikami został zamieszczony na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020 tj. www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl oraz portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

   VIII. Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielają:

   Oddział Wdrażania Projektów II – 41 365 81 31, 41 365 81 43, 41 365 81 44, 41 365 81 45, 41 365 81 46, 41 365 81 47, 41 365 81 57 oraz 41 365 81 58.

   Informacji w kwestiach dotyczących kryteriów merytorycznych udzielają pracownicy Oddziału Oceny Merytoryczno-Technicznej pod numerami telefonów: 41 365 81 53, 41 365 81 56.

   Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich – ul. Św. Leonarda 1, 25-311 Kielce (tel.: 41 343 22 95, 41 340 30 25, 41 301 01 18, infolinia 800 800 440),

   Lokalny Punkt Informacyjny w Sandomierzu – ul. Mickiewicza 34, pokój nr 2 i 3, 27-600 Sandomierz (tel.: 15 832 33 54, 15 864 20 74),

   Lokalny Punkt Informacyjny w Busku-Zdroju – Al. Mickiewicza 15, pokój nr 5, 28-100 Busko-Zdrój (tel.: 41 378 12 06, 41 370 97 17).

   IX. Termin rozstrzygnięcia konkursu

   Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu przypada na czerwiec 2018 roku, pod warunkiem nie przedłużenia terminów oceny przez Marszałka Województwa/Członka Zarządu (stosowna informacja w tej sprawie zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl).

    

    

   

   

   

Dokumenty do pobrania:

Archiwum dokumentów: