Ogłoszenie konkursu nr RPSW.08.05.04-IZ.00-26-161/17 w ramach Poddziałania 8.5.4 Kształcenie ustawiczne – ZIT Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych

Data opublikowania: 29 sierpnia 2017

Nabór zakończył się

Załączone pliki:

UWAGA! Informacja dotycząca konkursu RPSW.08.05.04-IZ.00-26-161/17

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, że w Dzienniku Ustaw RP z dnia 30 sierpnia 2017 r. pod pozycją 1632 zostało opublikowane nowe Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Zgodnie z tym rozporządzeniem kursy umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych (spójne z typem projektu 1c w konkursie) po dniu 1 września br. muszą być realizowane na podstawie przepisów tego rozporządzenia.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz kursy umiejętności zawodowych odbywające się według programu nauczania uwzględniającego dotychczasową podstawę programową kształcenia w zawodach (art.22 ust.2 pkt 2a ustawy o systemie oświaty) - spójne z typami projektów 1a i 1b w konkursie - do dnia 31 grudnia 2019 r. będą realizowane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

 

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

ogłasza konkurs nr: RPSW.08.05.04-IZ.00-26-161/17

i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów

ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo

Poddziałanie 8.5.4

Kształcenie ustawiczne – ZIT Edukacja formalna i pozaformalna
osób dorosłych

Wsparciem może zostać objęty następujący typ operacji:

  1. Wspieranie podnoszenia, zmiany lub nabywania nowych umiejętności, kwalifikacji oraz kompetencji osób dorosłych poprzez udział w edukacji formalnej i pozaformalnej w zakresie:

a) kwalifikacyjnych kursów zawodowych (zakończonych egzaminem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji w zawodzie),

b) kursów umiejętności zawodowych (zakończonych zaliczeniem zgodnie z prawodawstwem krajowym, dotyczącym kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych),

c) kursów/szkoleń, które prowadzą do nabycia konkretnych umiejętności.

W ramach konkursu o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym:

- pracodawcy/ przedsiębiorcy/ uczelnie,

- placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego i ich organy prowadzące,

- partnerzy społeczno-gospodarczy.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi: 783 000 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 87% wydatków kwalifikowalnych (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną), w tym maksymalny poziom dofinansowania UE wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych, a maksymalne współfinansowanie z budżetu państwa wynosi 2% wydatków kwalifikowalnych.

Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego o minimalnej wysokości 13% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od dnia 2 października 2017 r. do dnia 13 października 2017 r.:

- w wersji elektronicznej (od 02.10.2017 r. – godz. 7:00 do 13.10.2017 r. – godz. 15:00) za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) do obsługi wniosków o dofinansowanie w ramach RPOWŚ 2014-2020 (dostęp do systemu TUTAJ)

oraz

- w wersji papierowej (w dni robocze od 02.10.2017 r. – godz. 7:30 do 13.10.2017 r. – godz. 15:00) w sekretariacie (I piętro pok. 105) Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce.

Suma kontrolna wniosku przekazanego przez LSI i suma kontrolna wniosków w wersji papierowej musi być tożsama.

Zachowanie terminu do 13 października 2017 r. (godz. 15:00) oznacza wpływ wniosku o dofinansowanie do Departamentu Wdrażania EFS zarówno w wersji elektronicznej oraz papierowej.

Termin rozstrzygnięcia konkursu planowany jest na koniec marca 2018 r.

Kontakt:

Instytucja Organizująca Konkurs – Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce, w godzinach od 8:00 do 15:00, tel. 41 34 98 923 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Instytucja Pośrednicząca ZIT – Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce, w godzinach od 8:00 do 15:00 tel. 41 36 76 707, 41 36 76 553 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Dodatkowo informacji udziela:

  • Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich – ul. Św. Leonarda 1, 25-311 Kielce (tel. 41 343 22 95, 41 340 30 25, 41 301 01 18, infolinia 800 800 440).
  • Lokalny Punkt Informacyjny w Sandomierzu – ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz (tel. 15 832 33 54, 15 864 20 74).
  • Lokalny Punkt Informacyjny w Busku-Zdroju – Al. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój (tel. 41 378 12 06, 41 370 97 17).

 

 

 

Dokumenty do pobrania: