Ogłoszenie konkursu numer RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/17 w ramach Działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym

Data opublikowania: 1 września 2017

Nabór zakończył się

Załączone pliki:

UWAGA !!!


ZMIANA REGULAMINU KONKURSU


Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 informuje, iż zgodnie z Uchwałą nr 3638/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 marca 2018 roku zmieniono Regulamin dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/16 oraz załącznik nr 12 „Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami” oraz załącznik nr 13 „Instrukcja wypełniania załączników” do niniejszego Regulaminu w związku z umożliwieniem przez Instytucję Zarządzająca RPOWŚ 2014-2020 zawierania z Beneficjentami umów o charakterze warunkowym.


Zmiana Regulaminu konkursu obowiązuje od dnia 9 marca 2018 r.


Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

 

 

Komunikat

dotyczący wskaźnika:

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] (CI 34)

Biorąc pod uwagę specyfikę wskaźnika oraz sposób jego pomiaru, wskaźnik Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] (CI 34) uwzględniony jako wskaźnik produktu, należy traktować jako wskaźnik rezultatu bezpośredniego i wykazywać w tabeli wskaźników rezultatu bezpośredniego.

 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pełniąca funkcję Instytucji Organizującej Konkurs:

ogłasza konkurs zamknięty nr: RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/17 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym

Informacja o naborze

I. Instytucja Organizująca Konkurs

Instytucją Organizującą Konkurs jest Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, którą stanowi Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, obsługiwany przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce.

II. Przedmiot konkursu, w tym typ projektów podlegających dofinansowaniu

Projekty składane w ramach konkursu muszą być zgodne z postanowieniami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia Działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu zamkniętego nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/17 są:

 • jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty działające w imieniu JST
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
 • związki i stowarzyszenia JST,
 • TBS,
 • samorządowe jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną,
 • uczelnie,
 • inne podmioty prowadzące działalność w sferze usług publicznych w różnych formach organizacyjnych, posiadających osobowość prawną np. fundacje i stowarzyszenia,
 • policja,
 • podmioty lecznicze wykonujące na terenie województwa świętokrzyskiego działalność leczniczą finansowaną ze środków publicznych,
 • samorządowe osoby prawne,
 • jednostki ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej.

W ramach niniejszego konkursu wsparciem objęte będą projekty dotyczące głębokiej modernizacji  energetycznej budynków użyteczności publicznej  oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne w zakresie związanym m.in. z:

 1. ociepleniem obiektu,
 2. wymianą okien, drzwi zewnętrznych, oraz oświetlenia na energooszczędne,
 3. przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła lub podłączeniem do sieci ciepłowniczej), systemów wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych (wsparciem może być objęta jedynie instalacja ciepłej wody użytkowej),
 4. instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,
 5. instalacją systemów chłodzących, w tym również z OZE,
 6. instalowaniem urządzeń energooszczędnych najnowszej generacji
 7. wymiana / izolacja pokrycia dachowego,
 8. instalacją systemów inteligentnego zarządzania energią,
 9. mikrokogeneracją.

Głęboka modernizacja  oznacza, że każdy projekt powinien  zawierać co najmniej komponent termomodernizacji

Wszystkie projekty muszą wynikać z przygotowanych przez samorządy Planów Gospodarki Niskoemisyjnej i być realizowane w oparciu o wyniki przeprowadzonego audytu energetycznego (w rozumieniu art. 8 oraz załącznika VI Dyrektywy 2012/27/UE) ex-ante, a ich rezultatem musi być uzyskanie zwiększenia efektywności energetycznej o min. 25 % i powyżej. Preferowane będą projekty zwiększające efektywność energetyczną powyżej 60%. Ponadto w okresie 14 miesięcy od zakończenia projektu wymaganym będzie przeprowadzenie audytu energetycznego ex-post (wydatek niekwalifikowalny). W związku z czym konieczne jest złożenie deklaracji o przeprowadzeniu tego audytu w okresie, o którym mowa powyżej, stanowiącej załącznik nr 19 do niniejszego regulaminu.

Wzmocnieniu efektów realizowanych projektów służyć będą inteligentne systemy zarządzania energią w oparciu o technologie TIK.

III. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie

Poziom środków przeznaczonych do zakontraktowania w  ramach konkursu nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/17 wynosi ogółem  58 850 000,00 zł,  w tym 53 500 000,00 zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 5 350 000,00 pochodzi z budżetu państwa.

W tym:

Poziom środków przeznaczonych do zakontraktowania w  ramach konkursu nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/17 dla obszaru funkcjonalnego miast tracących funkcje społeczno – gospodarcze, obejmującego miasta: Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko - Kamienna wynosi ogółem  17 270 000,00 zł, w tym 15 700 000,00 zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 1 570 000,00 pochodzi z budżetu państwa.

Poziom maksymalnej kwoty dofinansowania w ramach projektu nie może przekroczyć dostępnej alokacji przeznaczonej do zakontraktowania w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/17

IV. Poziom maksymalnej intensywności wsparcia, liczonego w stosunku do całkowitych kosztów kwalifikowalnych:

do 95% w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną, w tym:

 • 95% dla projektów r, które są ujęte w Programach Rewitalizacji (środki UE w wysokości 85% + środki z budżetu państwa w wysokości 10 %),
 • 85% dla projektów nierewitalizacyjnych nie ujętych w Programach Rewitalizacji.
 • W przypadku Wnioskodawców ubiegających się o dodatkowe środki z budżetu państwa na realizację projektu rewitalizacyjnego, wymagane jest złożenie zatwierdzonego Programu Rewitalizacji, w którym ujęto przedmiotową inwestycję.
 • W przypadku projektów generujących dochód, maksymalny poziom dofinansowania powinien zostać ustalony metodą luki finansowej.

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną:

 • Dla projektów objętych zasadami pomocy publicznej innej niż de minimis maksymalny poziom pomocy dla części inwestycji dotyczącej termomodernizacji budynku:

do 45% kosztów kwalifikowalnych dla dużych przedsiębiorstw

do 55% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw

do 65 % kosztów kwalifikowalnych dla mikro i małych przedsiębiorstw

 • Dla części inwestycji dotyczącej odnawialnych źródeł energii i wymiany pieca objętych pomocą de minimis wynosi: do 85%

V. Termin, miejsce i forma składania wniosku do dofinansowania projektu

Wnioski o dofinansowanie należy składać za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) dostępnego na stronach internetowych www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz osobiście w dwóch egzemplarzach wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami do Sekretariatu Naboru Wniosków Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego mieszczącego się przy ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce, III piętro, pokój 301.

Wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie realizacji projektu należy składać poprzez LSI od dnia  29.12.2017 roku (od godziny 7.30) do dnia 05.04.2018 roku (do godziny 12:00 - po godzinie 12.00 w ostatnim dniu naboru, możliwość wysłania wersji elektronicznej wniosku w systemie LSI zostanie zablokowana).

Wnioski o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 do dnia 05.04.2018 roku z zastrzeżeniem, że w ostatnim dniu naboru tj. 05.04.2018r., złożenie wniosku w wersji papierowej będzie możliwe do godz. 15.00. Po wyznaczonej godzinie wnioski nie będą przyjmowane.

Suma kontrolna wniosku przekazanego przez LSI i suma kontrolna wniosków w wersji papierowej musi być tożsama.

VI. Sposób i miejsce udostepnienia regulaminu konkursu

Szczegółowe informacje o konkursie zawarte zostały w Regulaminie dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/17 w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia Działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla projektów realizowanych w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych, który wraz z załącznikami został zamieszczony na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020 tj. www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl oraz portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

VII. Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielają:

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu, do czasu zakończenia naboru, udzielają pracownicy Oddziału ds. Energetycznych i Transportu  w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w każdy piątek pod numerami telefonów: 41 365 81 48, 41 365 81 52, 41 365 81 53, 41 365 81 54, 41 365 81 55, 41 365 81 56.

Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich – ul. Św. Leonarda 1, 25-311 Kielce (tel.: 41 343 22 95, 41 340 30 25, 41 301 01 18, infolinia 800 800 440),

Lokalny Punkt Informacyjny w Sandomierzu – ul. Mickiewicza 34, pokój nr 2 i 3, 27-600 Sandomierz (tel.: 15 832 33 54, 15 864 20 74),

Lokalny Punkt Informacyjny w Busku-Zdroju – Al. Mickiewicza 15, pokój nr 5, 28-100 Busko-Zdrój (tel.: 41 378 12 06, 41 370 97 17).

VIII. Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu przypada na czerwiec 2018 roku, pod warunkiem nie przedłużenia terminów oceny przez Marszałka Województwa/Członka Zarządu (stosowna informacja w tej sprawie zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl).

 

 

Dokumenty do pobrania:

Archiwum dokumentów: