Ogłoszenie konkursu nr RPSW.07.04.00-IZ.00-26-196/18 w ramach Osi Priorytetowej 7 „Sprawne usługi publiczne” Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”

Data opublikowania: 25 kwietnia 2018

Nabór zakończył się

Załączone pliki:

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

pełniąca funkcję Instytucji Organizującej Konkurs

ogłasza jednoetapowy konkurs zamknięty nr RPSW.07.04.00-IZ.00-26-196/18 w ramach Osi Priorytetowej 7 „Sprawne usługi publiczne” Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (konkurs nie jest podzielony na rundy)

W ramach konkursu dofinansowanie będzie można uzyskać na następujące typy przedsięwzięć:

- kompleksowe projekty dot. utworzenia lub doposażenia pracowni komputerowych (min.20 pracowni) w szkołach podstawowych.

Inwestycje muszą wynikać z kompleksowych planów rozwoju szkół lub innego równoważnego dokumentu wraz z zaświadczeniem od organu odpowiedzialnego za nadzór szkoły potwierdzającego, że dana inwestycja wynika z ww. dokumentu

Inwestycje muszą być realizowane na obszarze o najgorszym dostępie do usług publicznych. Informacja o obszarach o najgorszym dostępie do usług publicznych znajduje się pod niniejszym linkiem:  http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/dokumenty-regionalne/item/385-mapy-obszarow-strategicznej-interwencji.

Uprawnionymi Wnioskodawcami do składania projektów w ramach konkursu są:

  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • organy prowadzące szkoły

Wielkość środków przeznaczonych na konkurs z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 1 187 479,22    EUR, tj.  5 000 000,00  PLN[1].

  • Maksymalny poziom całkowitego dofinansowania wydatków kwalifikowanych wynosi 75%.
  • W przypadku projektów generujących dochód, maksymalny poziom dofinansowania powinien zostać ustalony metodą luki finansowej. Przy obliczaniu luki w finansowaniu należy zastosować stopę dofinansowania (Max CRpa) na poziomie 75%.
  • Nie przewiduje się objęcia dofinansowaniem projektów objętych pomocą publiczną.

Wnioskodawca może złożyć w ramach konkursu tylko jeden wniosek. Złożenie większej liczby wniosków w konkursie będzie skutkowało odrzuceniem kolejnych wniosków złożonych przez Wnioskodawcę.

Termin, forma i miejsce składania wniosków o dofinansowanie projektów:

Wersja elektroniczna:

Wnioski o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy przesyłać za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w dniach od 28 czerwca 2018 roku do 19 lipca 2018 roku (w ostatnim dniu naboru do godziny 15.00).

Wersja papierowa:

Wnioski o dofinansowanie projektu (w dwóch oryginałach wraz z załącznikami) należy składać w dniach od 28 czerwca 2018 roku do 19 lipca 2018 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Sekretariacie Naboru Wniosków Oddziału ds. Usług Publicznych i Rewitalizacji, ul. Sienkiewicza 63, 25–002 Kielce, pok. 203, w godzinach pracy urzędu, za wyjątkiem ostatniego dnia naboru, w którym wnioski będą przyjmowane do godz. 15.00.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: rozstrzygnięcie konkursu powinno nastąpić w terminie: listopad 2018 r. (w przypadku wydłużenia terminów oceny, stosowna informacja w tej sprawie zostanie zamieszczona na stronie internetowej: www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl oraz portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl).

Regulamin konkursu dostępny jest w Sekretariacie Naboru Wniosków Oddziału ds. Usług Publicznych i Rewitalizacji Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na stronie internetowej www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl. Dodatkowe informacje można również uzyskać w Oddziale ds. Usług Publicznych i Rewitalizacji pod numerami telefonów: 41 365 81 14, 41 365 81 13, 41 365 81 39, 41 365 81 12, 41 365 81 11.

Załączone pliki:

  1. Regulamin konkursu wraz z załącznikami.
  2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami.

[1] Przy zastosowaniu kursu 1 Euro = 4,2106 PLN (kurs EBC z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc ogłoszenia konkursu tj. z dnia 29.03.2018 r.). Ze względu na różnice kursowe, alokacja przeznaczona na konkurs może w przyszłości ulec zmianie.

Dokumenty do pobrania: