Ogłoszenie konkursu nr RPSW.07.04.00-IZ.00-26-215/18 w ramach Osi Priorytetowej 7 „Sprawne usługi publiczne” Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”

Data opublikowania: 28 sierpnia 2018

Nabór zakończył się

Załączone pliki:

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

pełniąca funkcję Instytucji Organizującej Konkurs

ogłasza jednoetapowy konkurs zamknięty nr RPSW.07.04.00-IZ.00-26-215/18 w ramach Osi Priorytetowej 7 „Sprawne usługi publiczne” Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (konkurs nie jest podzielony na rundy).

Jest to ostatni konkurs przewidziany w ramach Działania 7.4.

W ramach konkursu dofinansowanie będzie można uzyskać na następujące typy przedsięwzięć, służących zajęciom dydaktycznym:

  • rozbudowa, modernizacja istniejącej infrastruktury szkół podstawowych, w tym infrastruktury sportowej służącej wzmacnianiu sprawności fizycznej uczniów,
  • wyposażenie lub doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni w szkołach podstawowych.

Inwestycje muszą wynikać z kompleksowych planów rozwoju szkół lub innego równoważnego dokumentu wraz z zaświadczeniem od organu odpowiedzialnego za nadzór szkoły potwierdzającego, że dana inwestycja wynika z ww. dokumentu

 Uprawnionymi Wnioskodawcami do składania projektów w ramach konkursu są:

  • jednostki samorządu terytorialnego
  • organy prowadzące szkoły

z terenu województwa świętokrzyskiego

Wielkość środków przeznaczonych na konkurs wynosi  15 508 955,73 PLN[1], w tym 13 433 387,84 PLN[2] tj. 3 140 623,25 EURO pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz  2 075 567,89 PLN pochodzi z budżetu państwa.

Maksymalny poziom całkowitego dofinansowania wydatków kwalifikowanych wynosi :

- 80% dla projektów rewitalizacyjnych które są ujęte w Programach Rewitalizacji, nieobjętych pomocą publiczną, niegenerujących dochodu w rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013 (środki UE w wysokości 70% + środki z budżetu państwa w wysokości 10%),

- 70% dla projektów nierewitalizacyjnych (środki UE),

- w przypadku projektów generujących dochód, maksymalny poziom dofinansowania powinien zostać ustalony metodą luki finansowej, ale nie więcej niż 70% (środki UE). Przy obliczaniu luki w finansowaniu należy zastosować stopę dofinansowania (Max CRpa) na poziomie 70%.

Nie przewiduje się objęcia dofinansowaniem projektów objętych pomocą publiczną.

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków EFRR nie może przekroczyć 500 000,00 PLN (pięćset tysięcy złotych) na jeden projekt.

Wnioskodawca może złożyć w ramach konkursu tylko jeden wniosek. Złożenie większej liczby wniosków w konkursie będzie skutkowało odrzuceniem kolejnych wniosków złożonych przez Wnioskodawcę.

Termin, forma i miejsce składania wniosków o dofinansowanie projektów:

Wersja elektroniczna:

Wnioski o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy przesyłać za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w dniach od 28 września 2018 roku do 15 listopada 2018 roku (w ostatnim dniu naboru do godziny 15.00).

Wersja papierowa:

Wnioski o dofinansowanie projektu (w dwóch oryginałach wraz z załącznikami) należy składać w dniach od 28 września 2018 roku do 15 listopada 2018 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Sekretariacie Naboru Wniosków Oddziału ds. Usług Publicznych i Rewitalizacji, ul. Sienkiewicza 63, 25–002 Kielce, pok. 203, w godzinach pracy urzędu, za wyjątkiem ostatniego dnia naboru, w którym wnioski będą przyjmowane do godz. 15.00.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: rozstrzygnięcie konkursu powinno nastąpić w terminie: marzec 2019 r. (w przypadku wydłużenia terminów oceny, stosowna informacja w tej sprawie zostanie zamieszczona na stronie internetowej: www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl oraz portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl).

Regulamin konkursu dostępny jest w Sekretariacie Naboru Wniosków Oddziału ds. Usług Publicznych i Rewitalizacji Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na stronie internetowej www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl. Dodatkowe informacje można również uzyskać w Oddziale ds. Usług Publicznych i Rewitalizacji pod numerami telefonów: 41 365 81 14, 41 365 81 13, 41 365 81 39, 41 365 81 12, 41 365 81 11.

Załączone pliki:

  1. Regulamin konkursu wraz z załącznikami.
  2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami.

[1] Przy zastosowaniu kursu 1 Euro = 4,2773 PLN (kurs EBC z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc ogłoszenia konkursu tj. z dnia 30.07.2018 r.). Ze względu na różnice kursowe, alokacja przeznaczona na konkurs może w przyszłości ulec zmianie.

[2] Przy zastosowaniu kursu 1 Euro = 4,2773 PLN (kurs EBC z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc ogłoszenia konkursu tj. z dnia 30.07.2018 r.). Ze względu na różnice kursowe, alokacja przeznaczona na konkurs może w przyszłości ulec zmianie.

Dokumenty do pobrania: