Ogłaszenie konkursu nr: RPSW.08.02.03-IZ.00-26-266/19 Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałanie 8.2.3 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej – ZIT

Data opublikowania: 26 czerwca 2019

Nabór zakończył się

Załączone pliki:

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

ogłasza konkurs nr: RPSW.08.02.03-IZ.00-26-266/19

i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów

ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo

            Poddziałanie 8.2.3

Wsparcie profilaktyki zdrowotnej – ZIT

 

Konkurs w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

 

 Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy operacji:

 1. Wdrożenie programów zdrowotnych ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, w tym z zakresu ergonomii pracy.
 2. Wdrożenie programów przekwalifikowania pracowników długotrwale pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie, przygotowujące do kontynuowania pracy na innych stanowiskach o mniejszym obciążeniu dla zdrowia.

W ramach konkursu o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych),
w tym m.in.:

 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • podmioty lecznicze, wykonujące na terenie województwa działalność leczniczą finansowaną ze środków publicznych (posiadające kontrakt z dyrektorem Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ lub umowę z ministrem właściwym ds. zdrowia),
 • jednostki organizacyjne służby medycyny pracy,
 • podmioty ekonomii społecznej w tym organizacje pozarządowe.

 

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 2 880 000 PLN, w tym 2 720 000 PLN stanowią środki Unii Europejskiej,
a 160 000 PLN środki budżetu państwa.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 90% wydatków kwalifikowalnych (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną), w tym maksymalny poziom dofinansowania UE wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych, a maksymalne współfinansowanie z budżetu państwa wynosi 5% wydatków kwalifikowalnych.

Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego o minimalnej wysokości 10% wydatków kwalifikowalnych projektu.

UWAGA – W ramach konkursu istnieje możliwość sfinansowania wkładu własnego w pełnej wysokości ze środków PFRON w projektach realizowanych przez organizacje pozarządowe, skierowanych do osób z niepełnosprawnościami i/lub do ich otoczenia. Szczegóły zostały zawarte w regulaminie konkursu.

 

 

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od dnia 29 lipca 2019 r. do dnia 23 sierpnia 2019 r.:

 • w wersji elektronicznej (od 29.07.2019 r. – godz. 7:00 do 23.08.2019 r. – godz. 15:00) za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) do obsługi wniosków o dofinansowanie w ramach RPOWŚ 2014-2020 (dostęp do systemu TUTAJ)

oraz

 • w wersji papierowej (w dni robocze od 29.07.2019 r. – godz. 7:30 do 23.08.2019 r. – godz. 15:00) w sekretariacie (I piętro pok. 105) Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce.

Suma kontrolna wniosku przekazanego przez LSI i suma kontrolna wniosków w wersji papierowej musi być tożsama.

Zachowanie terminu do 23 sierpnia 2019 r. (godz. 15:00) oznacza wpływ wniosku o dofinansowanie do Departamentu Wdrażania EFS zarówno w wersji elektronicznej oraz papierowej.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu planowany jest na koniec października 2019 r.

 

Kontakt:

 1. Instytucja Organizująca Konkurs – Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce, w godzinach od 8:00 do 15:00, tel. (41) 34 98 923 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Instytucja Pośrednicząca ZIT – Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,
  Solidarności 34, 25-323 Kielce, w godzinach od 8:00 do 15:00 tel.
  (41) 36 76 707, (41) 36 76 553 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Dodatkowo informacji udziela:

 • Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich – ul. Św. Leonarda 1, 25-311 Kielce (tel. (41) 343 22 95, (41) 340 30 25, (41) 301 01 18, infolinia 800 800 440).
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Sandomierzu – ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz (tel. (15) 832 33 54, (15) 864 20 74).
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Busku-Zdroju – Al. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój (tel. (41) 378 12 06, (41) 370 97 17).

 

Źródło: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Dokumenty do pobrania: