Ogłoszenie konkursu nr RPSW.04.02.00-IZ.00-26-285/19 w ramach Osi Prioretytowej 4 - „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Działania 4.2 „Gospodarka odpadami”

Data opublikowania: 27 listopada 2019

Nabór zakończył się

Załączone pliki:

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pełniąca funkcję Instytucji Organizującej Konkurs:

ogłasza jednoetapowy konkurs zamknięty nr RPSW.04.02.00-IZ.00-26-285/19 w ramach Osi Priorytetowej 4 – „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Działania 4.2 „Gospodarka odpadami” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

 Jest to ostatni konkurs przewidziany w ramach Działania 4.2 RPOWŚ 2014-2020

 Informacje o naborze

I. Instytucja Organizująca Konkurs

Instytucją Organizującą Konkurs jest Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, którą stanowi Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, obsługiwany przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Inwestycji i Rozwoju, ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce.

II. Przedmiot konkursu, w tym typ projektów podlegających dofinansowaniu

W ramach konkursu wsparcie znajdą przedsięwzięcia z zakresu kompleksowych działań skierowanych na poprawę gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z postanowieniami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Świętokrzyskiego 2016-2022 (WPGO), w tym „Planu inwestycyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego” 2016-2022 (PI) w odniesieniu do rozbudowy regionalnych zakładów zagospodarowania odpadów[1]. Wyłączeniu z dofinansowania podlegają budowa nowych instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów oraz działania prowadzące do zwiększania mocy przerobowych istniejących instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów.

Kompleksowe inwestycje w zakresie rozwoju systemu gospodarki odpadami komunalnymi realizowane będą w regionach gospodarki odpadami komunalnymi, w których nie przewidziano komponentu dotyczącego termicznego przekształcania odpadów wraz z odzyskiem energii, przy zapewnieniu zintegrowanego podejścia zgodnie z hierarchią postepowania z odpadami na poziomie wynikającym ze zobowiązań akcesyjnych.

Współfinansowane będą tylko projekty uwzględnione w „Planie inwestycyjnym dla województwa świętokrzyskiego” 2016-2022, opracowanym przez Zarząd Województwa i uzgodnionym przez ministra właściwego ds. środowiska. Ponadto preferowane będą projekty przyczyniające się do wypełnienia zobowiązań akcesyjnych w zakresie gospodarki odpadami oraz które będą świadczyły usługi w zakresie przyjmowania szerszego zakresu odpadów.

W przedmiotowym konkursie nie będą wspierane inwestycje dotyczące rekultywacji składowisk odpadów oraz Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Uprawnionymi Wnioskodawcami do składania projektów w ramach konkursu są:

  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • związki jednostek samorządu terytorialnego,
  • podmioty działające w imieniu jst.

Zgodnie z zapisami „Wytycznych w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym w ramach zadań własnych samorządu gminy w gospodarce odpadami komunalnymi” z dnia 22 września 2015 r., wydanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju:

  • Zobowiązanie z tytułu świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym to zobowiązanie, którego dany operator nie podjąłby dobrowolnie (lub nie podjąłby w takim samym zakresie lub na takich samych zasadach) biorąc pod uwagę swój interes gospodarczy, a którego podjęcie jest konieczne z punktu widzenia organów władzy publicznej ze względu na interes publiczny. Za realizację tego zobowiązania operator może otrzymać rekompensatę. Rekompensata taka może pokrywać jego straty poniesione w związku ze świadczeniem usług w ogólnym interesie gospodarczym, a także zapewniać mu rozsądny zysk;
  • Przez operatora należy rozumieć jednostkę budżetową lub samorządowy zakład budżetowy gminy, spółkę komunalną albo przedsiębiorcę zewnętrznego;
  • Pod pojęciem rekompensaty należy rozumieć wszelkie przysporzenia, w dowolnej formie (np. dotacje, dokapitalizowanie, zwolnienie podatkowe lub wynagrodzenie), otrzymywane przez operatora w celu pokrycia kosztów związanych ze świadczeniem usług w ogólnym interesie gospodarczym;
  • Dofinansowanie ze środków funduszy UE może zostać udzielone wyłącznie wówczas, gdy stanowi element rekompensaty z tytułu świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym w zakresie gospodarki odpadami skalkulowanej zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa UE (omówionymi w Rozdziale 8 powyższych Wytycznych). Pomoc w formie rekompensaty z tytułu realizacji zadań publicznych, co do zasady, stanowi pomoc publiczną[2].

III. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi:
1 642 074,64 EUR tj. 7 000 000,00 PLN[3] (środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).

IV. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu z EFRR wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych. W przypadku projektu objętego rekompensatą, maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu z EFRR powinien wynikać z reguł rekompensaty i stanowić nie więcej niż 85% kosztów kwalifikowalnych.

V. Termin, miejsce i forma składania wniosku do dofinansowania projektu

Wnioski o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy przesyłać za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI),  który jest dostępny na stronie internetowej www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl, oraz portalu Funduszy europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl) w dniach od 30 grudnia 2019 roku do 27 marca 2020 roku (w ostatnim dniu naboru do godziny 15.00; po godzinie 15.00 w ostatnim dniu naboru, możliwość wysłania wersji elektronicznej wniosku w systemie LSI zostanie zablokowana).

Wnioski o dofinansowanie projektu w wersji papierowej (w dwóch oryginałach wraz z załącznikami) należy składać w dniach od 30 grudnia 2019 roku do 27 marca 2020 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, Departamencie Inwestycji i Rozwoju, Sekretariacie Naboru Wniosków Oddziału ds. Innowacyjnej Gospodarki i Projektów Kulturalnych, ul. Sienkiewicza 63, 25–002 Kielce, pok. 305, w godzinach pracy urzędu, za wyjątkiem ostatniego dnia naboru, w którym wnioski będą przyjmowane do godz. 15.00.Po wyznaczonej godzinie wnioski nie będą przyjmowane.

Suma kontrolna wniosku przekazanego przez LSI i suma kontrolna wniosków w wersji papierowej musi być tożsama.

VI. Sposób i miejsce udostepnienia regulaminu konkursu

Szczegółowe informacje o konkursie zawarte zostały w Regulaminie jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.02.00-IZ.00-26-285/19 w ramach Działania 4.2 „Gospodarka odpadami” Osi Priorytetowej 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe”  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, który wraz z załącznikami został zamieszczony na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020 tj. www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl oraz portalu Funduszy Europejskichwww.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Regulamin naboru dostępny jest również w Oddziale ds. Innowacyjnej Gospodarki i Projektów Kulturalnych Departamentu Inwestycji i Rozwoju – pokój 305, III piętro, ul. Sienkiewicza 63.

VII. Szczegółowych informacji na temat konkursu, do czasu zakończenia naboru, udzielają:

Pracownicy Oddziału ds. Innowacyjnej Gospodarki i Projektów Kulturalnych  (tel.: 41 365 81 42, 41 365 81 48);

Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich – ul. Św. Leonarda 1, 25-311 Kielce
(tel: 41 343 22 95, 41 340 30 25, 41 301 01 18);

Lokalny Punkt Informacyjny w Sandomierzu – ul. Mickiewicza 34 (w siedzibie Starostwa powiatowego, parter, pokój nr 2), 27-600 Sandomierz (tel: 15 832 33 54, 15 864 20 74);

Lokalny Punktu Informacyjny w Skarżysku-Kamiennej – Al. Piłsudskiego 36 (I piętro galerii Panorama), 26-110 Skarżysko-Kamienna (tel: 41 378-12-06, 41 370-97-17)

VIII. Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu przypada na sierpień 2020r.,  (w przypadku wydłużenia terminu oceny stosowna informacja w tej sprawie zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl,www.funduszeeuropejskie.gov.pl).

IX. Konkurs nie jest podzielony na rundy

 

Załączone pliki:

Regulamin konkursu wraz z załącznikami.

 

[1] Dla projektów przedkładanych do dofinansowania obowiązkowe jest przedłożenie Oświadczenia podwójnego finansowania,  którego wzór stanowi załącznik nr 15 do Regulaminu konkursu

[2] Pomoc publiczna nie wystąpi w przypadku rekompensat spełniających warunki określone w orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości UE z 24 lipca 2003 r. w sprawie C - 280/00 Altmark Trans GmbH (Zb. Orz. 2003, s. I 7747)

[3] Według kursu EBC z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc ogłoszenia naboru (kurs Euro 4,2629 PLN z dnia 30 października 2019 r.). Ze względu na różnice kursowe, alokacja przeznaczona na nabór może w przyszłości ulec zmianie.

Dokumenty do pobrania: