Ogłoszenie konkursu nr RPSW.04.02.00-IZ.00-26-286/19 w ramach Osi Priorytetowej 4 – „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Działanie 4.2 „Gospodarka odpadami”

Data opublikowania: 27 listopada 2019

Nabór rozpoczął się i zakończy się

Załączone pliki:

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pełniąca funkcję Instytucji Organizującej Konkurs:

ogłasza jednoetapowy konkurs zamknięty nr RPSW.04.02.00-IZ.00-26-286/19 z zakresu Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w ramach Działania 4.2 „Gospodarka odpadami” Osi Priorytetowej 4 – „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

 Jest to ostatni konkurs przewidziany w ramach Działania 4.2 RPOWŚ 2014-2020 z zakresu PSZOK

 

Informacje o naborze

I. Instytucja Organizująca Konkurs

Instytucją Organizującą Konkurs jest Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, którą stanowi Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, obsługiwany przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Inwestycji i Rozwoju, ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce.

II. Przedmiot konkursu, w tym typ projektów podlegających dofinansowaniu

W ramach konkursu wsparcie znajdą przedsięwzięcia z zakresu budowy/rozbudowy/ modernizacji/wyposażenia Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwanymi dalej PSZOK, w tym m.in. o  punkty napraw i ponownego użycia (kategoria interwencji 017 Gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych (w tym działania w zakresie: minimalizacji, segregacji, recyklingu))[1].

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych w projekcie nie może przekroczyć 2 mln PLN.

 Zgodnie z obowiązującym art. 3 ust. 2 pkt.6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010),  PSZOK musi spełniać minimum dwa warunki:

 • zapewniać łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy,
 • zapewniać przyjmowanie co najmniej odpadów komunalnych: papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, bioodpadów, odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków i chemikaliów, odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

 Uprawnionymi Wnioskodawcami do składania projektów w ramach konkursu są:

 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • związki jednostek samorządu terytorialnego,
 • podmioty działające w imieniu jst.

 III. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie

Kwota środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczona
na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi: 1 172 910,46 EUR tj. 5 000 000,00 PLN[2], w tym w ramach:

 • I rundy: 2 500 000,00 PLN
 • II rundy: 1 500 000,00 PLN
 • III rundy: 1 000 000,00 PLN.

 IV. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

 Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu z EFRR wynosi:

 • w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną i niegenerujących dochodu – maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych;
 • w przypadku projektów podlegających zasadom udzielania pomocy publicznej – zgodnie
  z obowiązującymi zasadami określonymi w aktach prawnych dotyczących pomocy publicznej,
  o których mowa w pkt 7 i 8 Regulaminu konkursu, ale nie więcej niż 85% kosztów kwalifikowalnych;
 • w przypadku projektów generujących dochód maksymalny poziom dofinansowania powinien zostać ustalony metodą luki finansowej.

V. Termin, miejsce i forma składania wniosku do dofinansowania projektu

Wnioski o dofinansowanie w wersji elektronicznej należy przesłać za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI), który jest dostępny na stronie internetowej www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl, oraz portalu Funduszy europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl), zaś wnioski w wersji papierowej (w dwóch oryginałach wraz z załącznikami) należy składać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, Departamencie Inwestycji i Rozwoju, Sekretariacie Naboru Wniosków Oddziału ds. Innowacyjnej Gospodarki i Projektów Kulturalnych, ul. Sienkiewicza 63, 25–002 Kielce, pok. 305 w dniach:

 1. I runda konkursu – nabór w terminie od 30 grudnia 2019 roku do 20 marca 2020 roku;
 2. II runda konkursu - nabór w terminie od 23 marca 2020 roku do 25 maja 2020 roku;
 3. III runda konkursu - nabór w terminie od 26 maja 2020 roku do 14 września 2020 roku.

Wnioski o dofinansowanie w wersji papierowej należy składać we wskazanych powyżej terminach w godzinach pracy urzędu, za wyjątkiem ostatniego dnia kończącego każdą z rund, kiedy to wnioski będą przyjmowane do godz. 15.00. Po wyznaczonej godzinie wnioski nie będą przyjmowane. Ostatniego dnia naboru w ramach każdej z rund również wnioski w wersji elektronicznej będzie można przesyłać tylko do godz. 15.00. Po upływie tego terminu, możliwość wysyłania wniosków w ramach danej rundy konkursowej zostanie zablokowana.

Suma kontrolna wniosku przekazanego przez LSI i suma kontrolna wniosków w wersji papierowej musi być tożsama.

VI. Sposób i miejsce udostepnienia regulaminu konkursu

Szczegółowe informacje o konkursie zawarte zostały w Regulaminie jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.02.00-IZ.00-26-286/19 z zakresu Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w ramach Działania 4.2 „Gospodarka odpadami” Osi Priorytetowej 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe”  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, który wraz z załącznikami został zamieszczony na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020 tj. www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl oraz portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Regulamin naboru dostępny jest również w Oddziale ds. Innowacyjnej Gospodarki i Projektów Kulturalnych Departamentu Inwestycji i Rozwoju – pokój 305, III piętro, ul. Sienkiewicza 63.

VII. Szczegółowych informacji na temat konkursu, do czasu zakończenia naboru, udzielają:

 

Pracownicy Oddziału ds. Innowacyjnej Gospodarki i Projektów Kulturalnych  (tel.: 41 365 81 42, 41 365 81 48);

Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich – ul. Św. Leonarda 1, 25-311 Kielce (tel: 41 343 22 95, 41 340 30 25, 41 301 01 18);

Lokalny Punkt Informacyjny w Sandomierzu – ul. Mickiewicza 34 (w siedzibie Starostwa powiatowego, parter, pokój nr 2), 27-600 Sandomierz (tel: 15 832 33 54, 15 864 20 74);

Lokalny Punktu Informacyjny w Skarżysku-Kamiennej – Al. Piłsudskiego 36 (I piętro galerii Panorama), 26-110 Skarżysko-Kamienna (tel: 41 378-12-06, 41 370-97-17)..

 VIII. Termin rozstrzygnięcia konkursu

 

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu w ramach:

I rundy konkursowej – sierpień 2020 r.

II rundy konkursowej – wrzesień 2020 r.

III rundy konkursowej – styczeń 2021 r.

(w przypadku wydłużenia terminu oceny stosowna informacja w tej sprawie zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl,www.funduszeeuropejskie.gov.pl).

IX. Konkurs jest podzielony na III rundy konkursowe:

a). I runda konkursu – nabór w terminie od 30 grudnia 2019 roku do 20 marca 2020 roku;

b). II runda konkursu - nabór w terminie od 23 marca 2020 roku do 25 maja 2020 roku;

c). III runda konkursu - nabór w terminie od 26 maja 2020 roku do 14 września 2020 roku.

 

Załączone pliki:

Regulamin konkursu wraz z załącznikami.

 

[1] Dla projektów przedkładanych do dofinansowania obowiązkowe jest przedłożenie Oświadczenia podwójnego finansowania,  którego wzór stanowi załącznik nr 12 do Regulaminu konkursu

 

[2] Według kursu EBC z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc ogłoszenia naboru (kurs Euro 4,2629 PLN z dnia 30 października 2019 r.). Ze względu na różnice kursowe, alokacja przeznaczona na nabór może w przyszłości ulec zmianie.

 

Dokumenty do pobrania: