Ogłoszenie konkursu nr RPSW.08.03.06-IZ.00-26-289/20 w ramach Poddziałanie 8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej – ZIT Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych

Data opublikowania: 28 listopada 2019

Nabór zakończył się

Załączone pliki:

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

ogłasza konkurs nr: RPSW.08.03.06-IZ.00-26-289/20

i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów

ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo

Poddziałanie 8.3.6

Wzrost jakości edukacji ogólnej – ZIT

Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych

Konkurs dedykowany jest projektom o wartości dofinansowania równej lub niższej niż równowartość 100 000 EUR.

Konkurs nie jest podzielony na rundy

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy operacji:

1. Budowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych i/lub umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku poprzez:

a) realizację dla uczniów dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, doradztwa edukacyjno – zawodowego, wsparcia psychologiczno – pedagogicznego,

b) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli/pracowników pedagogicznych, w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych i/lub umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, (wyłącznie w powiązaniu z działaniami wskazanymi w pkt. a),

c) doposażenie bazy dydaktycznej jest możliwe tylko w zakresie niezbędnym do realizacji zadań projektu w obszarze rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i/lub umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy (wyłącznie w powiązaniu z działaniami wskazanymi w pkt. a lub a i b).

2. Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu, poprzez:

a) kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i/lub matematyki, (wyłącznie w powiązaniu z pkt. b lub pkt. c),

b) doskonalenie umiejętności i kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli/pracowników pedagogicznych, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i/ lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu, (wyłącznie w powiązaniu z działaniami wskazanymi w pkt. a),

c) wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i/lub matematyki, (wyłącznie w powiązaniu z działaniami wskazanymi w pkt. a lub a i b).

3. Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi poprzez:

a) wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty,

b) przygotowanie nauczycieli/pracowników pedagogicznych, do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych w pracy,

c) doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także w podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania lub w przypadku braku możliwości jej zastosowania wykorzystano mechanizm racjonalnych usprawnień, zgodnie z warunkami określonymi w Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji.

4. Rozwój współpracy szkół i placówek kształcenia realizowanego na poziomie wyższym niż podstawowy z ich otoczeniem społeczno – gospodarczym w celu realizacji programów edukacyjnych w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych i/lub umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, poprzez m.in.:

a) dodatkowe zajęcia realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno -gospodarczego szkół, umożliwiające uczniom uzyskiwanie oraz uzupełnianie wiedzy i umiejętności,

b) uwzględnianie opinii zgłaszanych przez interesariuszy, organizowanie wspólnych przedsięwzięć  dydaktyczno-naukowych (np. warsztatów, wykładów, seminariów, konferencji),

c) rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego.

W ramach konkursu o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym m.in.:

 • szkoły/placówki realizujące kształcenie ogólne w rozumieniu ustawy o systemie oświaty/ustawy Prawo oświatowe(z wyłączeniem szkół dla dorosłych i szkół policealnych) i ich organy prowadzące,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • organizacje pozarządowe,
 • osoby prawne.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi  1 170 000 PLN, w tym 1 105 000 PLN ze środków Unii Europejskiej a 65 000 PLN z budżetu państwa.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego projektu ze środków UE wynosi 90% wydatków kwalifikowalnych (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną), w tym maksymalny poziom dofinansowania UE wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych, a maksymalne współfinansowanie z budżetu państwa wynosi 5% wydatków kwalifikowalnych.

Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego o minimalnej wysokości 10% wydatków kwalifikowalnych projektu.

UWAGA – W ramach konkursu istnieje możliwość sfinansowania wkładu własnego w pełnej wysokości ze środków PFRON w projektach realizowanych przez organizacje pozarządowe, skierowanych do osób z niepełnosprawnościami i/lub do ich otoczenia. Szczegóły zostały zawarte w regulaminie konkursu.

 

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od dnia 07 stycznia 2020 r. do dnia 20 stycznia 2020 r.:

 • w wersji elektronicznej (od 07.01.2020 r. – godz. 7:00 do 20.01.2020 r. – godz. 15:00) za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) do obsługi wniosków o dofinansowanie w ramach RPOWŚ 2014-2020 (dostęp do systemu TUTAJ)

oraz

 • w wersji papierowej (w dni robocze od 07.01.2020 r. – godz. 7:30 do 20.01.2020 r. – godz. 15:00) w sekretariacie (I piętro pok. 105) Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce.

Suma kontrolna wniosku przekazanego przez LSI i suma kontrolna wniosków w wersji papierowej musi być tożsama.

Zachowanie terminu do 20 stycznia 2020 r. (godz. 15:00) oznacza wpływ wniosku o dofinansowanie do Departamentu Wdrażania EFS zarówno w wersji elektronicznej oraz papierowej.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu planowany jest na marzec 2020 r.

 

Kontakt:

Instytucja Organizująca Konkurs – Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce, w godzinach od 8:00 do 15:00,

1. IOK - 41 34 98 923 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

2.IP ZIT – 41 36 76 707, 41 36 76 553 oraz drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dodatkowo informacji udziela:

 • Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich – ul. Św. Leonarda 1, 25-311 Kielce (tel. 41 343 22 95, 41 340 30 25, 41 301 01 18, infolinia 800 800 440), e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (obsługuje powiaty: kielecki, włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, kazimierski oraz m. Kielce).
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Sandomierzu – ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz (tel. 15 832 33 54, 15 864 20 74), e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (obsługuje powiaty: sandomierski, opatowski, staszowski i buski).
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Skarżysku-Kamiennej – Al. Piłsudskiego 36, 26-110 Skarżysko-Kamienna (tel. 41 378 12 06, 41 370 97 17) 
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (obsługuje powiaty: skarżyski, konecki, starachowicki i ostrowiecki).

Dokumenty do pobrania: