Ogłaszenie jednoetapowego konkursu zamkniętego nr: RPSW.02.02.00-IZ.00-26-306/20

Data opublikowania: 26 lutego 2020

Nabór rozpoczął się i zakończy się

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pełniąca funkcję Instytucji Organizującej Konkurs:

ogłasza jednoetapowy konkurs zamknięty nr: RPSW.02.02.00-IZ.00-26-306/20 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 „Konkurencyjna gospodarka” Działanie 2.2 „Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych”

Informacja o naborze

I. Instytucja Organizująca Konkurs

Instytucją Organizującą Konkurs jest Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, którą stanowi Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, obsługiwany przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Inwestycji i Rozwoju, ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce.

II. Przedmiot konkursu, w tym typ projektów podlegających dofinansowaniu

Projekty składane w ramach konkursu muszą być zgodne z postanowieniami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi priorytetowej 2 „Konkurencyjna gospodarka” Działanie 2.2 Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych”.

 

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu
nr RPSW.02.02.00-IZ.00-26-306/20 Działania 2.2 „Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych” są:

a) jednostki samorządu terytorialnego z terenu Województwa Świętokrzyskiego w tym jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego;

b) wojewódzkie samorządowe osoby prawne.

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w części dotyczącej Działania 2.2 w ramach niniejszego konkursu wsparciem objęte będą projekty dotyczące tworzenia nowych oraz rozbudowy istniejących terenów inwestycyjnych (w tym budowa, przebudowa i remont obiektów/budynków) – będących w posiadaniu Wnioskodawcy – poprzez kompleksowe uzbrojenie terenu pod działalność gospodarczą. O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się podmioty, które wykażą prawo własności lub użytkowania wieczystego do uzbrajanego terenu.

Ponadto, dofinansowaniem mogą zostać objęte zadania dotyczące uporządkowania i przygotowania terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych,
tj. w szczególności prace studyjno-koncepcyjne, badania geotechniczne, uzbrojenie w media, budowa lub modernizacja wewnętrznego układu komunikacyjnego. Wydatki na wewnętrzną infrastrukturę komunikacyjną – jako uzupełniający element projektu dotyczącego kompleksowego przygotowania terenu inwestycyjnego stanowić mogą mniej niż 50% kosztów kwalifikowalnych budżetu projektu.

Preferencjami objęte będą m.in. inwestycje:

-  na terenach zlokalizowanych w bliskim sąsiedztwie znaczącej infrastruktury transportowej;

- realizowane na terenach zdegradowanych, wymagających rewitalizacji;

- przyczyniające się do pobudzenia rozwoju gospodarczego regionu;

-  zlokalizowane na obszarze o wysokim potencjale rozwojowym;

-  wykazujące dużą zdolność do pozyskania inwestorów;

-  przyczyniające się do wyrównania dysproporcji w rozmieszczeniu funkcjonujących podmiotów gospodarczych.

 

W ramach konkursu Wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie jednego projektu.

 

III. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 9 500 000,00 zł.

IV. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

 Poziom maksymalnej intensywności wsparcia, liczonego w stosunku do całkowitych kosztów kwalifikowalnych, wynosi 85% (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną).
W przypadku wystąpienia pomocy publicznej poziom dofinansowania będzie wynikał z odpowiednich przepisów dot. pomocy publicznej. Poziom maksymalnej kwoty dofinansowania w ramach projektu nie może przekroczyć dostępnej alokacji przeznaczonej do zakontraktowania w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.02.02.00-IZ.00-26-306/20.

V. Termin, miejsce i forma składania wniosku do dofinansowania projektu

Wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie realizacji projektu należy składać poprzez Lokalny System Informatyczny  (LSI), który jest dostępny na stronie internetowej www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl, oraz portalu Funduszy europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl). od dnia 30.03.2020 roku (od godziny 7.30) do dnia 29.05.2020 roku (do godziny 15:00 - po godzinie 15:00 w ostatnim dniu naboru, możliwość wysłania wersji elektronicznej wniosku w systemie LSI zostanie zablokowana).

 

Wnioski o dofinansowanie w wersji papierowej (dwa oryginały wraz z wymaganymi załącznikami), należy składać w dniach od 30 marca 2020 r. do 29 maja 2020 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, w Sekretariacie Departamentu Inwestycji i Rozwoju, ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce, II piętro, pokój 212, w godzinach pracy urzędu za wyjątkiem ostatniego dnia naboru, w którym wnioski będą przyjmowane do godz.15.00.

Po wyznaczonej godzinie wnioski nie będą przyjmowane.

Suma kontrolna wniosku przekazanego przez LSI i suma kontrolna wniosków w wersji papierowej musi być tożsama.

VI. Sposób i miejsce udostępnienia regulaminu konkursu

Szczegółowe informacje o konkursie zawarte zostały w Regulaminie jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.02.02.00-IZ.00-26-306/20 w ramach Osi Priorytetowej 2 „Konkurencyjna gospodarka” Działania 2.2 „Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych”  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, który wraz z załącznikami został zamieszczony na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020 tj. www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl oraz portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Regulamin naboru dostępny jest również w Oddziale ds. Innowacyjnej Gospodarki i Projektów Kulturalnych Departamentu Inwestycji i Rozwoju– pokój 314, III piętro, ul. Sienkiewicza 63.

 

VII. Szczegółowych informacji na temat konkursu, do czasu zakończenia naboru, udzielają:

Pracownicy Oddziału ds. Innowacyjnej Gospodarki i Projektów Kulturalnych
w Departamencie Inwestycji i Rozwoju
w pod numerami telefonów: 41 365 81 46, 41 365 81 47, 41 365 81 31, 41 365 81 44, 41 365 81 45, 41 365 81 57.

Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich – ul. Św. Leonarda 1, 25-311 Kielce (tel.: 41 343 22 95, 41 340 30 25, 41 301 01 18, infolinia 800 800 440),

Lokalny Punkt Informacyjny w Sandomierzu – ul. Mickiewicza 34, pokój nr 2 i 3,
27-600 Sandomierz (tel.: 15 832 33 54, 15 864 20 74),

Lokalny Punkt Informacyjny w Busku-Zdroju – Al. Mickiewicza 15, pokój nr 5, 28-100 Busko-Zdrój (tel.: 41 378 12 06, 41 370 97 17).

 

VIII. Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu przypada na październik 2020 r., (w przypadku wydłużenia terminu oceny stosowna informacja w tej sprawie zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl).

IX. Konkurs nie jest podzielony na rundy

 

Dokumenty do pobrania: