Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej – konkurs dla obszaru ZIT – Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej

Data opublikowania: 31 marca 2016

Nabór zakończył się

Załączone pliki:

Archiwum dokumentów:

Informujemy, że decyzją Zarządu Województwa Świętokrzyskiego dla konkursu nr: RPSW.08.03.06-IZ.00-26-040/16 w ramach Poddziałania 8.3.6 ZIT został  wydłużony termin składania wniosków do dnia 23 maja 2016 r. do godziny 15:00.

Zmiana terminu jest spowodowana czasowym ograniczeniem w dostępie do systemu informatycznego LSI. W związku z powyższym dokonano aktualizacji ogłoszenia oraz regulaminu konkursu (załączniki pozostają bez zmian).

Uwaga – zaktualizowany załącznik nr IV Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 - CZĘŚĆ B

 

UWAGA – zaktualizowany załącznik nr XIII „Strategia ZIT”

 

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
25-007 Kielce, ul. H. Sienkiewicza 27
ogłasza w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
konkurs zamknięty nr: RPSW.08.03.06-IZ.00-26-040/16
na składanie wniosków
o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Oś Priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo
dla Poddziałania 8.3.6
Wzrost jakości edukacji ogólnej konkurs dla obszaru ZIT – Upowszechnianie
i wzrost jakości edukacji przedszkolnej

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy operacji w ramach naboru:

Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej obejmujące następujące działania:

 1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w nowopowstających ośrodkach wychowania przedszkolnego (OWP) na obszarach z terenu województwa świętokrzyskiego o najwyższym zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej, z możliwością doposażenia w sprzęt, zakup materiałów dydaktycznych i/lub modernizacja istniejącej infrastruktury do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym.
 2. Wygenerowanie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego
  w istniejących OWP, z możliwością doposażenia w sprzęt, zakup materiałów dydaktycznych i/lub modernizacja istniejącej infrastruktury do potrzeb
  i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym.
 3. Rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci, w tym szczególnie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (m.in. dzieci z niepełnosprawnościami), poprzez realizację zajęć wspierających, wydłużenie czasu świadczenia usług wychowania przedszkolnego.  

 

UWAGA - Typ operacji nr 3 nie może być realizowany jako samodzielne przedsięwzięcie w projekcie, lecz musi być powiązany z typem nr 1 lub 2.

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym m.in.:

 • przedszkola, a także ich organy prowadzące (w tym przedszkola z oddziałami integracyjnymi, przedszkola specjalne oraz inne formy wychowania przedszkolnego, w rozumieniu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania),
 • organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, w tym z oddziałami przedszkolnymi,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • organizacje pozarządowe,
 • osoby prawne.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi: 4 128 600 PLN

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych (budżet EFS) + min. 15% wkładu własnego.

Termin i forma składania wniosków o dofinansowanie projektów:

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w wersji papierowej oraz elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie dla RPOWŚ 2014 - 2020 (zwanego dalej LSI).

 Wersja elektroniczna
Wniosek o dofinansowanie projektu należy składać poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (LSI) od dnia 4 maja 2016 r. (od godziny 7:00) do dnia 20 maja 2016 r. (do godziny 15:00).

Wersja papierowa
Wniosek o dofinansowanie projektu (w dwóch egzemplarzach) należy składać od dnia 4 maja 2016 r. (od godziny 8:00) do dnia 20 maja 2016 r. (do godziny 15:00) w Sekretariacie (I piętro – pok. 105) Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce.

Suma kontrolna wniosku przekazanego przez LSI i suma kontrolna wniosków w wersji papierowej musi być tożsama.

Zachowanie terminu do 20 maja 2016 r. (godz. 15:00) oznacza wpływ wniosku o dofinansowanie do Sekretariatu Departamentu Wdrażania EFS zarówno w wersji elektronicznej oraz papierowej.

Wersja papierowa regulaminu konkursu dostępna jest w Sekretariacie (I piętro – pok. 105) Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin zakończenia oceny wniosków planowany jest na koniec sierpnia 2016 r.

Kontakt

 • Instytucja Organizująca Konkurs – Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego z siedzibą w Kielcach ul. H. Sienkiewicza 27, 25 - 007 Kielce w godzinach od 8:00 do 15:00.
 • Instytucja Pośrednicząca ZIT – Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi z siedzibą w Kielcach, Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce
  w godzinach od 8:00 do 15:00.

Dodatkowych informacji udzielają:

 • Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich – ul. Św. Leonarda 1, 25-311 Kielce (tel. 41 343 22 95, 340 30 25, 41 301 01 18, infolinia 800 800 440).
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Sandomierzu – ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz (tel. 15 832 33 54, 15 864 20 74).
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Busku-Zdroju – Al. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój (tel. 41 378 12 06, 41 370 97 17).
 • Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego ul. H. Sienkiewicza 27, 25 - 007 Kielce w godzinach (tel. 41 34 98 923 oraz drogą elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
 • Instytucja Pośrednicząca ZIT – Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi z siedzibą w Kielcach, Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce w godzinach opod numerem telefonu: 41 36 76 707 oraz drogą elektroniczną na następujące adresy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

UWAGA - Aktualizacja regulaminu konkursu

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (DW EFS) informuje, iż został zaktualizowany regulamin konkursu nr RPSW.08.03.06-IZ.00-26-040/16.

W związku z koniecznością wprowadzenia autopoprawek w regulaminie konkursu:

 • cz. 1.1 - pkt. 45 zaktualizowano datę zatwierdzenia Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 na luty 2016 r.;
 •  cz. 3.2.3 - pkt. 1, zapis: "w przypadku wystąpienia rozbieżności w ocenie, Przewodniczący KOP IP ZIT lub jego Zastępca rozstrzyga je albo podejmuje decyzję o innym sposobie ich rozstrzygnięcia" zmieniono na: "w przypadku wystąpienia rozbieżności w ocenie, wybierany jest dodatkowy oceniający, którego ocena jest rozstrzygająca".  

Dokumenty do pobrania:

Archiwum dokumentów: