Ogłoszenie o wezwaniu do złożenia wniosku o dofinansowanie dla projektu pozakonkursowego Poddziałanie 8.3.5 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych

Data opublikowania: 20 lipca 2016

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (DW EFS) wzywa w trybie pozakonkursowym Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, nr wezwania RPSW.08.03.05-IZ.00-26-049/16 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, Poddziałanie 8.3.5 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych (projekt pozakonkursowy).

Wsparciem może zostać objęty następujący typ operacji w ramach naboru:
- rozwój wysokiej jakości szkolnictwa ponadpodstawowego (w tym szkół/placówek specjalnych, z wyłączeniem szkół dla dorosłych i szkół policealnych) na rzecz  budowania kompetencji kluczowych uczniów (w zakresie przedmiotów matematyczno - przyrodniczych, ICT, j. obcych oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej), w tym postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy; realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej szkół ponadpodstawowych w zakresie przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, ICT, oraz języków obcych.

 

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu  na okres wrzesień 2016 – sierpień 2017  dla Poddziałania 8.3.5 wynosi  967 500,00 PLN  (szacowany wkład UE – 822 375,00 PLN).

Do realizacji projektów wymagane jest wniesienie wkładu własnego Beneficjenta (Projektodawcy) stanowiącego minimum 10% wydatków kwalifikowalnych. Kwota wkładu własnego musi być wyliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i zaokrąglona zgodnie z zasadami matematycznymi.  Należy pamiętać, iż procent wkładu własnego nie może być mniejszy niż 10%, tj. wynosić 9,99% (lub mniej) gdyż wówczas projekt zostanie odrzucony na etapie oceny merytorycznej. Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Termin i forma składania wniosku

Do złożenia wniosku w ramach projektu pozakonkursowego uprawniony jest Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w wersji papierowej oraz elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WŚ 2014 - 2020 (zwanego dalej LSI).

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WŚ 2014 - 2020 poprzez Lokalny System Informatyczny w terminie od dnia 20  lipca 2016 r. (od godziny 7.30)  do dnia 3 sierpnia 2016 r. (do godziny 15:00) wraz z dwoma egzemplarzami wersji papierowej w Sekretariacie (I piętro – pok. 105) Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce.

Suma kontrolna wniosku przekazanego przez LSI i suma kontrolna wniosków w wersji papierowej musi być tożsama.

Ocena formalna dokonywana jest w terminie nie późniejszym niż 14 dni od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie. W terminie do 7 dni od daty zakończenia oceny formalnej poprawny formalnie wniosek zostanie zarejestrowany w Systemie SL2014 i przekazany do oceny merytorycznej. Ocena merytoryczna jest dokonywana w terminie nie późniejszym niż miesiąc od dnia zarejestrowania wniosku w SL2014. Za termin zakończenia oceny merytorycznej uznaje się termin wypełnienia kart oceny merytorycznej przez ekspertów.
W przypadku pozytywnej oceny wniosków w terminie nie późniejszym niż 7 dni od zakończenia oceny merytorycznej Wnioskodawca otrzyma informację o wynikach oceny.

 

Kontakt:

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego z siedzibą w Kielcach ul. H. Sienkiewicza 27, 25 - 007 Kielce
w godzinach od 8:00 do 15:00.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 41 34 98 930 lub 34 98 93 oraz drogą elektroniczną:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dokumenty do pobrania: