Kolejne warsztaty dla autorów projektów ze sfery usług społecznych RPOWŚ 2014-2020

Data opublikowania: 24 lipca 2017
Z cyklu warsztatów Departamentu Wdrażania EFS skorzystało ponad 40 osób
Z cyklu warsztatów Departamentu Wdrażania EFS skorzystało ponad 40 osób

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ prowadzi cykl warsztatów skierowanych do potencjalnych autorów projektów „społecznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Ponad czterdziestu Beneficjentów zyska wiedzę niezbędną do aplikowania w konkursie z Poddziałania 9.2.1 RPOWŚ „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych”, skierowanym do partnerstw złożonych z jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów.

To już drugi w tym roku nabór wniosków w ramach Poddziałania 9.2.1 RPOWŚ i towarzyszy mu kolejny cykl warsztatów. Aktualnie trwający konkurs dla Poddziałania 9.2.1 skierowany jest do partnerstw, w których powinny uczestniczyć m. in. starostwa powiatowe, urzędy gmin oraz podmioty ekonomii społecznej i organizacje pozarządowe, działające w sferze pomocy społecznej. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów to 27,7 mln zł. Nabór wniosków w ramach konkursu potrwa od 31 lipca 2017 r. do dnia 8 września 2017 r.

Program warsztatów prowadzonych przez Departament Wdrażania EFS obejmuje między innymi dyskusję nad najważniejszymi zapisami regulaminów konkursów, ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów dostępu, a także kryteriów horyzontalnych, w tym realizacji  zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans według płci.

Uczestnicy warsztatów pracują także z przykładowym, rzeczywistym projektem z Poddziałania 9.2.1, który uzyskał dofinansowanie w ramach uprzednio rozstrzygniętego konkursu. Autorzy projektów wcielają się w rolę ekspertów, oceniających projekty i z tej perspektywy analizują kluczowe elementy wniosku o dofinansowanie, takie jak opis grupy docelowej i jej rekrutacja, opis zadań oraz konstrukcja budżetu projektu. Takie doświadczenie pomaga nie tylko uniknąć we własnym projekcie tych błędów, które wcześniej popełnili inni, ale także lepiej zrozumieć oczekiwania osób oceniających wnioski - włącznie z trudnościami, przed jakimi stają, mając do czynienia z nie do końca precyzyjnymi zapisami w poszczególnych częściach projektu. 

Wśród uczestników warsztatów są autorzy projektów, których celem może być m. in. profilaktyka społeczną skierowana do dzieci, wsparcie prawidłowego funkcjonowania rodzin oraz pieczy zastępczej, a także procesu usamodzielniania się i integracji ze środowiskiem oraz wspierania i rozwój opieki nad osobami niesamodzielnymi.

Więcej informacji o konkursie na portalu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020. 

 

 

Galeria zdjęć

Z cyklu warsztatów Departamentu Wdrażania EFS skorzystało ponad 40 osób
Dla każdego z uczestników warsztaty były okazją do przedyskutowania wątpliwości dotyczących tworzenia projektu
Niektóre zapisy w przykładowych, ocenianych na warsztatach projektach trudno zinterpretować…
Z cyklu warsztatów Departamentu Wdrażania EFS skorzystało ponad 40 osób
Ocena przykładowego projektu pozwala autorom uniknąć wielu błędów we własnym wniosku o dofinansowanie