Wsparcie dla usług asystenckich i opiekuńczych w Połańcu

Data opublikowania: 2 sierpnia 2017
Podpisanie umowy
Podpisanie umowy

Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Piotr Żołądek podpisał z burmistrzem Połańca Jackiem Tarnowskim umowę na realizację projektu pn. „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w Gminie Połaniec – wsparcie dla usług asystenckich i opiekuńczych” w ramach Poddziałania 9.2.1 Rozwój jakości usług społecznych  (projekty konkursowe) Europejskiego Funduszu Społecznego RPOWŚ 2014-2020.

Wartość całkowita projektu wynosi 3 144 146,00 PLN, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  2 906 146,00 PLN.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności i podniesienie jakości usług społecznych dla 100 osób niesamodzielnych zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i 30 osób sprawujących opiekę, poprzez zindywidualizowanie i kompleksowe wsparcie dla usług opiekuńczych i asystenckich. Dzięki tym działaniom nastąpi deinstytucjonalizacja opieki nad osobami niesamodzielnymi, zwiększenie niezależności życiowej tych osób w środowisku lokalnym, wzrost aktywności społecznej, zawodowej i edukacyjnej opiekunów osób niesamodzielnych oraz możliwość wyjścia tych osób z wykluczenia oraz zwiększenie ich udziału w życiu społeczno-kulturowym oraz rodzinnym.

 

źródło: sejmik.kielce.pl

Galeria zdjęć

Podpisanie umowy
Podpisanie umowy
Wsparcie dla usług asystenckich i opiekuńczych w Połańcu