Ekologiczne inwestycje w Bliżynie i Suchedniowe

Data opublikowania: 9 sierpnia 2017
Agata Binkowska i Mariusz Walachnia
Agata Binkowska i Mariusz Walachnia

Pre-umowy z włodarzami gmin Bliżyn i Suchedniów na realizację projektów związanych z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej na terenie obu gmin podpisała członek Zarządu Województwa Agata Binkowska.

- Gmina Bliżyn bardzo dobrze sobie radzi w pozyskiwaniu unijnych środków. Widać również dbałość o środowisko. Dziękuję za dobrą współpracę i zachęcam do aplikowania o kolejne dofinansowania. Znając Państwa profesjonalizm można się spodziewać tylko sukcesu - podkreślała Agata Binkowska.

W Wojtyniowie, z wójtem gminy Bliżyn Mariuszem Walachnią  podpisana została pre-umowa dotycząca rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z budową wiaty na oczyszczalni w Wojtyniowie. Wartość zadania to ponad 2,6 mln złotych, z czego dofinansowanie UE wyniesie ponad 1,7 mln złotych. W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie ciągu technologicznego oczyszczalni ścieków, w tym m.in. budowę reaktora biologicznego typu SBR, budowę rurociągów ścieków i osadów międzyobiektowych oraz wykonanie wiaty konstrukcji stalowej nad składowiskiem osadu na terenie oczyszczalni. Nowa wiata pozwoli na bezpieczne składowanie osadu. Po rozbudowie oczyszczalni ścieków jej przepustowość wzrośnie do 840m3 na dobę, co pozwoli obsłużyć wszystkich mieszkańców gminy Bliżyn.

Natomiast z burmistrzem Suchedniowa Cezarym Błachem podpisane zostały dwie umowy na realizację projektów: „Budowa kanalizacji sanitarnej - Aglomeracja Suchedniów – III etap” (projekt o wartości blisko 2,9 mln złotych otrzyma prawie 1,9 mln zł dofinansowania) oraz „Przebudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej – Aglomeracja Suchedniów – IV etap” (wartość zadania to niecały 1,9 mln zł, w tym dofinansowanie z RPOWŚ – 1,1 mln zł).

Głównym celem pierwszego projektu jest ograniczenie zanieczyszczeń przedostających się do wód oraz gleb z nieszczelnych szamb przydomowych poprzez budowę sieci kanalizacji na obszarze dotąd nieskanalizowanym. Dzięki inwestycji zostanie rozwiązany problem odbioru ścieków powstających w gospodarstwach domowych, podniesie się standard życia mieszkańców oraz wzrośnie atrakcyjność osadniczo-gospodarcza w Aglomeracji Suchedniów.

Zakres drugiego projektu obejmuje przebudowę w ul. Powstańców 1863 roku i w ul. Krótką istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, istniejacych przełączy wodociągowych i kanalizacyjnych do granic poszczególnych posesji oraz budowę nowych przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej do działek nieuzbrojonych. Inwestycja pozwoli na wyeliminowanie awaryjności sieci wodociągowej, podniesienie standardu życia mieszkańców oraz zabezpieczenie gruntów oraz wód przed przedostaniem się zanieczyszczeń.

- Dziękuję, że podnosicie Państwo standard życia mieszkańców, dbając przy tym o ochronę środowiska. Gospodarka wodno-ściekowa to bardzo ważny aspekt czystości tego środowiska. Powinniśmy o nie dbać dla siebie i dla przyszłych pokoleń - podkreślała Agata Binkowska. Dodała, iż takie przedsięwzięcia pokazują, że dobra współpraca prowadzi do sukcesu.

 

źródło: sejmik.kielce.pl

Galeria zdjęć

Agata Binkowska i Mariusz Walachnia
Pre-umowę podpisują Agata Binkowska i Mariusz Walachnia
Uczestnicy spotkania oglądają oczyszczalnię w Wojtyniowie
Agata Binkowska podpisuje pre-umowę z Cezarym Błachem
Podpisanie pre-umowy
Agata Binkowska i Cezary Błach
Oczyszczalnia ścieków w Wojtyniowie
Oczyszczalnia ścieków w Wojtyniowie