Rozstrzygniecie I etapu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.04.00-IZ.00-26-121/17 dedykowanego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Obszaru Gór Świętokrzyskich w ramach Działania 4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego” Osi Priorytetowej 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” RPOWŚ na lata 2014-2020

Data opublikowania: 6 grudnia 2017

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informuje, że dnia 1 grudnia br. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Uchwałą Nr 3292/17 dokonał:

  • zwiększenia poziomu środków przeznaczonych do zakontraktowania w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.04.00-IZ.00-26-121/17 dedykowanego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Gór Świętokrzyskich w ramach Działania 4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego” do kwoty dofinansowania z RPOWŚ 28 844 052,07 PLN, w tym ze środków EFRR do kwoty 27 558 777,68 PLN oraz ze środków budżetu państwa do kwoty 1 285 274,39 PLN
  • oraz warunkowego wyboru 2 projektów do dofinansowania. Koszt całkowity inwestycji wynosi 41 289 705,61 zł, w tym kwota dofinansowania: 28 844 052,07 zł (kwota dofinansowania z EFRR: 27 558 777,68 zł + kwota dofinansowania z budżetu państwa 1 285 274,39 zł).

Załączone pliki: