Projekty pozakonkursowe, czyli pomoc społeczna i aktywizacja zawodowa na nowych zasadach

Data opublikowania: 13 września 2018
„Warsztaty DWE EFS UMWŚ”
„Warsztaty DWE EFS UMWŚ”

Ponad sześćdziesiąt przedstawicielek i przedstawicieli Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Ośrodków Pomocy Społecznej z regionu świętokrzyskiego jest gotowych do przygotowania projektów w ramach naborów pozakonkursowych, uruchamianych dla tych podmiotów po raz pierwszy w obecnej perspektywie finansowej. W pracy nad wnioskami aplikacyjnymi pomogło im uczestnictwo w dwu edycjach spotkań informacyjno – warsztatowych, zorganizowanych i przeprowadzonych przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ.

Warsztaty skierowane były wyłącznie do pracowników PCPR i OPS, ponieważ zgodnie z zasadami naboru pozakonkursowego tylko te podmioty mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów w takim trybie. Zajęcia, przeprowadzone przez specjalistów DW EFS,  obejmowały najistotniejsze zagadnienia, związane z przygotowaniem projektów w ramach Działania 9.1 oraz Poddziałania 9.2.1 RPOWŚ 2014 – 2020. Działania 9.1 umożliwia realizację projektów, które kompleksowo wspierają osoby bierne zawodowo w powrocie na rynek pracy, między innymi poprzez specjalistyczne doradztwo, kursy, szkolenia, staże i subsydiowane zatrudnienie. Podziałanie 9.2.1 to możliwość realizacji szerokiego wachlarza usług społecznych – między innymi pozwala na wsparcie dzieci i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, umożliwia uruchamianie świetlic środowiskowych, wspiera także rozwój oferty usług dla seniorów oraz rozwijanie opieki nad osobami starszymi i chorymi bezpośrednio w miejscu ich zamieszkania.

W trakcie spotkań z Beneficjentami omawiano szczegółowo takie kwestie związane z „technologią” projektową, jak np. korzystanie z generatora wniosków aplikacyjnych, sposób opisu i wyłaniania grupy docelowej projektu, dostępne typy operacji, wskaźniki wymagane do osiągnięcia, opis zadań, opis potencjału projektodawców, budżet projektu itd. Integralną częścią warsztatów były też sesje pytań i odpowiedzi.

Galeria zdjęć

„Warsztaty DWE EFS UMWŚ”
„Warsztaty DWE EFS UMWŚ”