Warsztaty szkoleniowe dla Beneficjentów objętych Działaniami 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości i 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

Data opublikowania: 14 września 2018
Warsztaty szkoleniowe dla Beneficjentów objętych Działaniami 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości i 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
Warsztaty szkoleniowe dla Beneficjentów objętych Działaniami 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości i 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

W dniu 11.09.2018r. w sali 102 budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego przy ul. IX Wieków Kielc 3 w Kielcach odbyły się  warsztaty szkoleniowe dla Beneficjentów objętych Działaniami 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości i 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego z zakresu wdrażania, rozliczania oraz zamówień publicznych udzielanych w ramach realizowanych projektów.

Warsztaty zorganizowane przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, który reprezentował p. Dariusz Dąbrowski Z-ca Dyrektora Departamentu Wdrażania EFRR oraz prowadziący: p. Hubert Zieja, p. Rafał Fudalewski  - pracownicy Oddziału ds. Innowacyjnej Gospodarki oraz p. Dominika Madetko - pracownik Oddziału Rozliczeń.

Ponadto informacje na temat Instrumentów zwrotnych (tj. udzielania pożyczek i poręczeń dla sektora MŚP) w ramach RPOWŚ na lata 2014 – 2020 przedstawiła p. Marzena Wawrzyk reprezentująca Bank Gospodarstwa Krajowego. 

Uczestnicy szkolenia zapoznali się m.in. z:

1. najczęściej popełnianymi błędami przez Beneficjentów przy wyborze wykonawców,

2. zasadami udzielania zamówień z zastosowaniem przepisów określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020,

3. zasadami wdrażania i dokonywania zmian w projektach realizowanych w ramach Działań 1.2 i 2.5 RPOWŚ na lata 2014-2020,

4. ogólnymi zasadami wypełniania wniosków o płatność i rozliczania projektów.

W szkoleniu wzięła udział liczna grupa Beneficjentów, którzy dzielili się swoimi trudnościami i problemami jakie napotkali w trakcie realizacji swoich projektów a prowadzący szkolenie udzielali im odpowiedzi jak mają sobie z nimi radzić oraz jak ich unikać. Problemy jakie zgłaszali Beneficjenci dotyczyły przede wszystkim zasad wyboru wykonawców, wprowadzaniu zmian w projektach oraz obsługi systemu SL 2014 w zakresie rozliczenia projektu.

Załączone pliki: