VI posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020

Data opublikowania: 12 lutego 2016
VI posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020
VI posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020

11 lutego 2016r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach odbyło się VI posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Spotkanie otworzył Pan Marek Szczepanik - Zastępca Przewodniczącego KM RPOWŚ 2014-2020. W posiedzeniu wzięli również udział: Pan Grzegorz Orawiec - Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Pani Irena Sochacka - Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UMWŚ, Pani Aleksandra Marcinkowska - Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, a także przedstawiciele gmin, powiatów, pracodawców, partnerzy społeczni i gospodarczy.

Podczas posiedzenia, które prowadził Pan Marek Szczepanik, rozpatrywanych było ponad dwadzieścia punktów merytorycznych, w wyniku czego podjęto 12 Uchwał KM RPOWŚ 2014-2020.

W trakcie posiedzenia zaprezentowano zebranym film na temat inteligentnych specjalizacji w ramach RIS.

Następnie Pan Grzegorz Orawiec – Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej przedstawił informacje dotyczące konsorcjów na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji.

Kolejno, Pan Karol Kaczmarski - Prezes Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii spółka z o. o., zaprezentował zebranym treści dotyczące działania spółki w obszarze inteligentnych specjalizacji.

Podczas spotkania omówiono i przyjęto kryteria wyboru projektów współfinansowanych ze środków EFRR dla Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP, Działania 4.1 Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych  oraz usuwanie ich  skutków dla typu projektu Tworzenie i poprawa jakości systemów wczesnego reagowania i ratownictwa w sytuacjach nagłego wystąpienia zjawisk katastrofalnych (dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych), w tym z uwzględnieniem zakupu sprzętu i wyposażenia specjalistycznego przede wszystkim dla Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Działania 5.2 Infrastruktura kolejowa tryb pozakonkursowy ( typ projektu: Budowa i przebudowa sieci kolejowej oraz zakup taboru kolejowego).

Planowo, podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia kryteriów oceny zgodności ze Strategią ZIT KOF projektów współfinansowanych z EFS w ramach RPOWŚ 2014-2020.

Następnie przyjęto uchwały dla Poddziałania 8.1.2 Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 – ZIT (projekty konkursowe), Poddziałania 8.3.4 Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych (projekty konkursowe) oraz dla Poddziałania 8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej – ZIT w ramach Poddziałania 8.3.1 (projekty konkursowe).

Dodatkowo zaktualizowane zostały kryteria dotyczące Poddziałania 8.1.1 Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 (projekty konkursowe), Poddziałania 8.3.2 Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych oraz Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe).

Kolejno Pan Marcin Bilski – Koordynator Wieloosobowego Stanowiska ds. ewaluacji RPO w Departamencie Polityki Regionalnej zaprezentował treści Planu Ewaluacji RPOWŚ 2014-2020, po czym podjęto uchwałę zatwierdzającą omówiony dokument.

Na zakończenie Pan Marek Szczepanik – Zastępca Przewodniczącego KM RPOWŚ 2014-2020, poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia wniosku członków KM RPOWŚ 2014-2020 dotyczącego rozpatrzenia usprawnienia we wdrażaniu RPO polegającego na umożliwieniu wprowadzania przez IZ RPO zmian lub modyfikacji już ogłoszonych harmonogramów naboru wniosków o dofinansowanie, która została przyjęta.

Galeria zdjęć

VI posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020
VI posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020
VI posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020
VI posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020
VI posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020
VI posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020
VI posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020
VI posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020
VI posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020
VI posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020

Załączone pliki: