Spotkanie roczne z Komisją Europejską dotyczące wdrażania Programu Regionalnego

Data opublikowania: 6 grudnia 2018
Spotkanie roczne z Komisją Europejską dotyczące wdrażania Programu Regionalnego
Spotkanie roczne z Komisją Europejską dotyczące wdrażania Programu Regionalnego

4 grudnia 2018 roku w Warszawie przedstawiciele Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, na czele z Panią Renatą Janik, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego, uczestniczyli w spotkaniu rocznym z Komisją Europejską, które poświęcone było podsumowaniu realizacji programów operacyjnych w regionach.

Podczas rozmów bilateralnych pomiędzy przedstawicielami regionu świętokrzyskiego i Komisji Europejskiej omówiono aktualny stan wdrażania RPOWŚ 2014-2020, postęp w osiąganiu celów rzeczowych oraz finansowych, w szczególności w kontekście zbliżającego się przeglądu śródokresowego obecnej perspektywy finansowej i realizacji ram wykonania Programu.

W trakcie sesji ogólnej Pan Adam Hamryszczak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, podziękował za dobrą współpracę z Komisją Europejską, a także z zarządami województw, zwracając szczególną uwagę na sukces jakim jest wypełnienie przez wszystkie regiony zobowiązań wynikających z zasady n+3. W gronie tym jest także województwo świętokrzyskie, które już w październiku br. osiągnęło wymagany pułap certyfikacji wydatków do KE na poziomie ponad 100%. Jednocześnie wiceminister podziękował za postęp w rozliczaniu programów z poprzedniej perspektywy finansowej 2007-2013. Do listy regionów, w tym województwa świętokrzyskiego, które dokonały już rozliczenia programów z perspektywy finansowej 2007-2013, dołączają systematycznie kolejne województwa.

W spotkaniu rocznym Komisję Europejską reprezentowali Christopher Todd i Wolfgang Munch z DG Regio oraz Judit Rozsa z DG Employment.

 

Źródło: www.swietokrzyskie.pro

Galeria zdjęć

Spotkanie roczne z Komisją Europejską dotyczące wdrażania Programu Regionalnego
Spotkanie roczne z Komisją Europejską dotyczące wdrażania Programu Regionalnego
Spotkanie roczne z Komisją Europejską dotyczące wdrażania Programu Regionalnego