Nowe konkursy w obszarze edukacji i polityki społecznej. Kwota dofinansowania blisko 80 mln zł!

Data opublikowania: 1 kwietnia 2019
 Nowe konkursy w obszarze edukacji i polityki społecznej. Kwota dofinansowania blisko 80 mln zł
 Nowe konkursy w obszarze edukacji i polityki społecznej. Kwota dofinansowania blisko 80 mln zł

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego – Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza siedem nowych konkursów na dofinansowanie projektów z obszaru edukacji i włączenia społecznego. Łączna kwota, przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłaszanych konkursów to blisko 80 mln złotych! – Wśród przedsięwzięć, które będą mogły uzyskać finansowe wsparcie jest m. in. organizowanie opieki nad osobami niesamodzielnymi, tworzenie i rozwijanie żłobków oraz przedszkoli, finansowanie staży i praktyk zawodowych dla uczniów szkół zawodowych oraz realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów szkół ponadpodstawowych – poinformowała podczas konferencji prasowej wicemarszałek Renata Janik.

Konkursy zostały ogłoszone 29 marca, za miesiąc zacznie się nabór projektów, który potrwa do połowy maja.

1.Opieka na osobami niesamodzielnymi

Będą to dwa konkursy, jeden skierowany do mieszkańców obszarów wiejskich, drugi do miast. Nabory będą prowadzone od 29 kwietnia do 20 maja. Projekty mogą dotyczyć innowacyjnego wsparcia tych osób, to wszystko zależy od wnioskodawców, na przykład obszarów związanych z teleopieką, usługami opiekuńczymi, czyli wszystkimi działaniami, które będą zmierzały do tego, aby osoby niesamodzielne i niepełnosprawne jak najdłużej pozostawały w swoich środowiskach ale równocześnie nie były wykluczone pod względem dostępności do innych form wsparcia – powiedziała wicemarszałek Renata Janik. Na ten cel przeznaczono 19,4 mln zł. Na rozwijanie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych w ramach dwóch konkursów realizowanych w formule tzw. Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI) przeznaczono 19,4 mln zł. Jeden z konkursów skierowany jest do obszarów wiejskich o najgorszym dostępie do usług publicznych, zaś drugi dotyczy trzech miast tracących funkcje społeczno – gospodarcze: Skarżyska-Kamiennej, Starachowic i Ostrowca Świętokrzyskiego. W ramach projektów będzie można pokryć koszty opieki nad osobami niesamodzielnymi, w tym niepełnosprawnymi i starszymi. Planowane przedsięwzięcia powinny zapewnić im dobre warunki do życia, bez konieczności pozostawania w dużych zakładach opiekuńczych, w oderwaniu od rodziny i swojego środowiska. Regulaminy konkursów przewidują m. in. finansowanie usług opiekuńczych w domach podopiecznych, w nowych lub istniejących niewielkich placówkach (do 30 os.), a także wsparcie usług asystenckich i specjalistycznych, świadczenie usług w postaci mieszkań wspomaganych i chronionych oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (np. teleopieki). Konkursy pozwolą również na szkolenie opiekunów faktycznych (w tym członków rodziny) w zakresie fachowej opieki nad osobami niesamodzielnymi i starszymi. Znaczną część budżetu projektu (do 20 % wartości) można przeznaczyć na prace remontowe i adaptacyjne oraz na zakupy niezbędnego wyposażenia i sprzętu.

2.Tworzenie i rozwijanie przedszkoli

14,2 mln zł zaplanowano na dofinansowanie projektów zakładających rozwój edukacji przedszkolnej w ramach dwóch konkursów: 12,75 mln zł trafi do obszarów wiejskich województwa świętokrzyskiego o najniższym dostępie do usług publicznych (OSI), z kolei 1 mln 445 tys. zł zarezerwowano dla Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (miasto Kielce oraz gminy: Chęciny, Chmielnik, Daleszyce, Górno, Masłów, Miedziana Góra, Morawica, Piekoszów, Sitkówka-Nowiny, Strawczyn i Zagnańsk). Projekty umożliwią założenie nowych ośrodków wychowania przedszkolnego lub tworzenie dodatkowych miejsc w już istniejących placówkach. Realizując „projekt przedszkolny” można będzie również rozszerzyć ofertę o dodatkowe zajęcia specjalistyczne, wyrównujące szanse edukacyjne dzieci, dostosować przedszkole do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, przeprowadzić adaptację i zakupić niezbędne wyposażenie (do 10% wartości projektu), a także podnieść kwalifikacje nauczycieli.

3.Szkolnictwo zawodowe

28,5 mln zł to planowane dofinansowanie projektów w konkursie przewidującym kompleksowy rozwój szkolnictwa zawodowego, skierowanym do obszaru całego województwa. Szkoły i placówki kształcenia zawodowego, ich organy prowadzące oraz inne podmioty będą mogły uzyskać dofinansowanie na sfinansowanie praktyk i staży zawodowych uczniów w przedsiębiorstwach, na dodatkowe zajęcia oraz specjalistyczne kursy zawodowe dla młodzieży oraz na doradztwo zawodowe dla uczniów. Konkurs umożliwi także podnoszenie kwalifikacji nauczycieli i instruktorów nauki zawodu. Projekty mogą także wspierać współpracę szkół z pracodawcami, wprowadzanie innowacyjnych metod nauczania oraz modyfikacje programów szkolnych pod kątem potrzeb rynku pracy. Na zakupy nowoczesnego sprzętu dla szkół będzie można przeznaczyć nawet 20% budżetu każdego projektu. W ramach konkursu będzie można również tworzyć i rozwijać centra kształcenia zawodowego i ustawicznego. Obecnie ogłaszany konkurs to już trzeci tegoroczny nabór projektów dla szkół zawodowych. W lutym br. Departament Wdrażania EFS ogłosił bowiem dwa konkursy wspierające szkolnictwo zawodowe, każdy o ograniczonym zasięgu terytorialnym – jeden skierowany wyłącznie do Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (dofinansowanie 5 mln 225 tys. zł), zaś drugi obejmujący wyłącznie trzy miasta z północy regionu: Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko-Kamienną i Starachowice (dofinansowanie 4 mln 950 tys. zł.).

4.Żłobki i opieka nad dziećmi w wieku do 3 lat

15,3 mln zł przeznaczono na dofinansowania projektów w konkursie, którego celem jest rozwój opieki nad dziećmi do lat 3 na obszarze całego województwa. Konkurs pozwoli na zakładanie nowych oraz rozwijanie już istniejących żłobków i klubów dziecięcych, a także finansowanie kosztów pracy dziennych opiekunów. Możliwe będzie również dostosowanie miejsc w żłobkach do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. W ramach projektów będzie można także finansować koszty, jakie rodzice ponoszą oddając dziecko pod opiekę w żłobku, klubie dziecięcym lub zatrudniając nianię. Na poziomie 30% budżetu projektów określono limit obejmujący tzw. cross-financing oraz zakupy środków trwałych. Oznacza to, że blisko jedną trzecią wartości każdego projektu będzie można przeznaczyć na remonty i adaptację pomieszczeń oraz zakupy wyposażenia, potrzebnego do profesjonalnej opieki nad dziećmi. Konkurs zostanie ogłoszony w ramach Poddziałanie 8.1.1 „Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3”. Wkład własny projektodawców przewidziano na poziomie 15 %.

5.Szkoły ponadpodstawowe z Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

1 mln 170 tys. zł zarezerwowano na dofinansowanie projektów, wspierających szkoły ponadpodstawowe ogólnokształcące z terenu Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (KOF obejmuje miasto Kielce oraz gminy: Chęciny, Chmielnik, Daleszyce, Górno, Masłów, Miedziana Góra, Morawica, Piekoszów, Sitkówka-Nowiny, Strawczyn i Zagnańsk). Projekty umożliwią m. in. realizację dodatkowych zajęć dla uczniów, prowadzenie doradztwa edukacyjno – zawodowego oraz zapewnienie młodzieży wsparcia psychologiczno – pedagogicznego. Będzie można również rozwijać nauczanie oparte na metodzie eksperymentu w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki. Projekty pozwolą także nauczycielom na indywidualną pracę z uczniami o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych. Będzie można również przeprowadzić różnorodne kursy i szkolenia dla kadry pedagogicznej szkół. W projektach, które przewidują remonty i doposażenie pracowni przyrodniczych lub matematycznych, będzie można przeznaczyć na te cele do 30 % budżetów (w pozostałych projektach, które nie przewidują rozwoju pracowni, limit ten wynosi 10 %). Konkurs dla szkół ponadpodstawowych z terenu KOF zostanie ogłoszony w ramach Poddziałania 8.3.6 „Wzrost jakości edukacji ogólnej”– ZIT. Wkład własny określono na poziomie 10% wartości projektów.

Łącznie – siedem konkursów na kwotę 78 mln 570 tys. zł.  W każdym konkursie istnieje możliwość sfinansowania wkładu własnego ze środków PFRON pod warunkiem, że projektodawcą jest organizacja pozarządowa i 100% grupy objętej wsparciem w projekcie stanowią osoby niepełnosprawne i/lub ich otoczenie. Więcej informacji: www.rpo-swietokrzyskie.pl, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ, Punkt Kontaktowy: tel. 41 34 98 923, e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 Źródło: www.swietokrzyskie.pro

Galeria zdjęć

 Nowe konkursy w obszarze edukacji i polityki społecznej. Kwota dofinansowania blisko 80 mln zł
 Nowe konkursy w obszarze edukacji i polityki społecznej. Kwota dofinansowania blisko 80 mln zł
 Nowe konkursy w obszarze edukacji i polityki społecznej. Kwota dofinansowania blisko 80 mln zł
 Nowe konkursy w obszarze edukacji i polityki społecznej. Kwota dofinansowania blisko 80 mln zł