Kolejne konkursy na dofinansowanie projektów z dziedziny włączenia społecznego i profilaktyki zdrowotnej

Data opublikowania: 23 maja 2019
Kolejne konkursy na dofinansowanie projektów z dziedziny włączenia społecznego i profilaktyki zdrowotnej
Kolejne konkursy na dofinansowanie projektów z dziedziny włączenia społecznego i profilaktyki zdrowotnej

Cztery kolejne konkursy na dofinansowanie projektów z dziedziny włączenia społecznego i profilaktyki zdrowotnej zostaną ogłoszone przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego. Na posiedzeniu 22 maja Zarząd Województwa przyjął regulaminy tych konkursów. – Są to przedsięwzięcia, finansowane z RPOWŚ 2014-2020, w ramach tzw. części miękkiej RPO, objętej interwencją Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączna kwota, przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłaszanych konkursów wyniesie ponad 27,5 mln zł – poinformowała wicemarszałek Renata Janik.

-To bardzo ważne konkursy. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o środki m. in. na wsparcie rodzin przeżywających różnego rodzaju trudności, finansowanie świetlic dla dzieci, działania związane z integracją społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem, a także długotrwałą opieką medyczną nad osobami niesamodzielnymi. Pierwszy z konkursów zostanie ogłoszony 24 maja, a pod koniec czerwca rozpocznie się nabór projektów, który potrwa do połowy lipca. Serdecznie zachęcam do składania wniosków i pisania ciekawych projektów – mówiła wicemarszałek Renata Janik.

W sumie w 2019 r. Departament Wdrażania EFS ogłosi 32 konkursy na projekty z dziedziny edukacji, włączenia społecznego i profilaktyki zdrowotnej.

1. Wsparcie rodzin i świetlice środowiskowe
Podziałanie 9.2.1 „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych” (Obszary Strategicznej Interwencji (OSI) o najgorszym dostępie do usług publicznych – większość terenów wiejskich województwa)
Termin naboru projektów: 28.06 – 12.07.2019 r.
Kwota do wykorzystania na dofinansowanie projektów: 13,87 mln zł

Podziałanie 9.2.1 „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych” (Obszary Strategicznej Interwencji (OSI) – miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze: Skarżysko – Kamienna, Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski)
Termin naboru projektów: 28.06 – 12.07.2019 r.
Kwota do wykorzystania na dofinansowanie projektów: 4,62 mln zł
Wkład własny (dla obydwu konkursów): 7,5 %
Cross-financing (dla obydwu konkursów): 20 %

Konkursy dają możliwość organizowania nowych i rozwijania istniejących świetlic środowiskowych oraz podobnych placówek, w których dzieci z rodzin dotkniętych różnego rodzaju problemami wychowawczymi będą mogły odrabiać lekcje, korzystać z korepetycji, aktywnie spędzać czas i rozwijać zainteresowania pod okiem wykwalifikowanych wychowawców. Znaczną część budżetu projektu (do 20 %) będzie można przeznaczyć na prace adaptacyjne w pomieszczeniach, a także na zakupy niezbędnego wyposażenia i sprzętu. Dodatkowo rodzinom, przeżywającym różnego rodzaju trudności życiowe i wychowawcze, można oferować różne formy wsparcia: doradztwo psychologiczne, porady prawne, pomoc asystenta rodziny, udział w grupach wsparcia oraz w warsztatach, jak również pomoc poprzez interwencję kryzysową.

2. Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem
Działanie 9.1 „Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie” (Obszary Strategicznej Interwencji (OSI) o najgorszym dostępie do usług publicznych – większość terenów wiejskich województwa)
Termin naboru projektów: 28.06 – 12.07 2019 r.
Kwota do wykorzystania na dofinansowanie projektów: 7,22 mln zł
Wkład własny:
a) 15% – dotyczy podmiotów publicznych
b) 5% – dotyczy podmiotów niepublicznych.
Cross-financing: 10 %

Celem konkursu jest poprawa sytuacji osób będących w trudnej sytuacji życiowej, w tym korzystających z pomocy społecznej. Ich kłopoty mogą wynikać m. in. ze stanu zdrowia, niepełnosprawności, z braku pracy i braku umiejętności zawodowych, trudnej sytuacji rodzinnej, uzależnień itd. Istotą projektów jest stymulowanie tych osób do większego angażowania się w życie lokalnych społeczności i do podejmowania pracy.

Konkurs pozwala na realizowanie bardzo szerokiego i zróżnicowanego wachlarza działań. Uczestnicy projektów mogą m. in. korzystać z terapii psychologicznych, wspierających umiejętności społeczne, podnoszących poczucie własnej wartości, umiejętność komunikowania się itd. Możliwa jest również realizacja kontraktów socjalnych, które zobowiązują osoby, korzystające z pomocy społecznej, do angażowania się w rozwiązywanie własnych problemów życiowych. W projektach można także prowadzić animację lokalną, streetworking, coaching i treningi pracy. Można prowadzić kursy i szkolenia, dające uczestnikom projektów szansę na zdobycie konkretnych kwalifikacji i kompetencji zawodowych. Następnie osoby te będą mogły rozwijać nowo zdobyte umiejętności na stażach w firmach, w ramach zatrudnienia subsydiowanego lub wspomaganego.
Konkurs pozwala także na rozwijanie działalności istniejących Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ), Zakładów Aktywności Zawodowej (ZAZ), Klubów Integracji Społecznej (KIS) i Centrów Integracji Społecznej (CIS), można również tworzyć nowe CIS, KIS i ZAZ.

3. Długoterminowa opieka medyczna nad osobami niesamodzielnymi
Poddziałanie 9.2.3 „Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych” (Obszary Strategicznej Interwencji (OSI) o najgorszym dostępie do usług publicznych – większość terenów wiejskich województwa)
Termin naboru projektów: 24.06 – 19.07 2019 r.
Kwota do wykorzystania na dofinansowanie projektów: 1,85 mln zł
Wkład własny: 7,5 %
Cross-financing: 10 %

W ramach projektów można finansować koszty długoterminowej, domowej opieki medycznej i pielęgniarskiej nad osobami niesamodzielnymi. Konkurs przewiduje również wsparcie psychologiczne i szkoleniowe dla osób, które na co dzień zajmują się chorymi członkami swoich rodzin, a także finansowanie opieki medyczną w zastępstwie za członka rodziny. Finansowane mogą być również usługi medyczne dla osób niesamodzielnych, w nowych lub istniejących, niewielkich placówkach dziennej opieki medycznej. Konkurs umożliwia także rozwijanie opieki paliatywnej i hospicyjnej, w formach przyjaznych dla pacjentów. Część budżetu każdego projektu (do 10 % wartości) można przeznaczyć na prace adaptacyjne oraz na zakupy niezbędnego wyposażenia i sprzętu (tzw. cross-financing plus środki trwałe). Możliwe jest również prowadzenie teleopieki medycznej w formie doradztwa medycznego, a w szczególnych sytuacjach także w celu wezwania bezpośredniej pomocy lekarza lub pielęgniarki. Uzupełnieniem oferty jest możliwość tworzenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego. Klienci takich wypożyczalni będą mogli uzyskać bezpłatną poradę dotyczącą wyboru sprzętu, a także zasad jego używania.

Wkład własny w projektach może być wnoszony w formie pieniężnej (finansowanie wybranych wydatków w projekcie) oraz niepieniężnej (np. użyczenie sal na potrzeby realizacji projektu, praca wolontariuszy itd.).

W każdym konkursie istnieje możliwość sfinansowania wkładu własnego ze środków PFRON pod warunkiem, że projektodawcą jest organizacja pozarządowa i 100% grupy objętej wsparciem
w projekcie stanowią osoby niepełnosprawne i/lub ich otoczenie.

Więcej informacji: www.rpo-swietokrzyskie.pl
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ, Punkt Kontaktowy: tel. 41 34 98 923, e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Źródło: www.swietokrzyskie.pro

Galeria zdjęć

O-kolejnych-ogłaszanych-konkursach-poinformowała-wicemarszałek-Renata-Janik