KOMUNIKAT DLA BENEFICJENTÓW dot. umów zawieranych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Data opublikowania: 1 sierpnia 2019

W związku z pojawiającymi się nieprawidłowościami w zakresie realizacji postanowień Umowy o dofinansowanie dotyczących obowiązku dokonania i udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków o wartości do 50 tys. PLN netto oraz zamówień publicznych, dla których nie stosuje się procedury wyboru wykonawcy, należy  pamiętać, iż:

1. jeżeli na dzień podejmowania czynności związanych z wyborem wykonawcy obowiązujący w umowie pozostaje zapis (§12 ust.2) mówiący o tym, że ,, w przypadku wydatków o wartości do 50 tys. PLN netto włącznie, tj. bez podatków od towarów i usług, oraz w przypadku zamówień publicznych, dla których nie stosuje się procedur wyboru wykonawcy, istnieje obowiązek dokonania i udokumentowania rozeznania rynku co najmniej poprzez upublicznienie zapytania ofertowego na stronie internetowej Beneficjenta lub innej powszechnie dostępnej stronie przeznaczonej do umieszczania zapytań ofertowych w celu wybrania najkorzystniejszej oferty’’, należy go bezwzględnie stosować;

Z zapisów §12 ust.2 Umowy wynika, że brak upublicznienia oferty będzie skutkował uznaniem wydatku za niekwalifikowalny. Proszę zatem o dołożenie szczególnej staranności przy jednostkowych wydatkach, których wartość nie przekracza 50 tys. PLN netto i upublicznianie zapytań ofertowych na Państwa stronach internetowych. Zaznaczam, że dotyczy to każdego jednostkowego zamówienia, również jeżeli kwoty tych wydatków są nieznaczne (tzn. nie przekraczają 20 tys. PLN netto). Proszę również o zwrócenie uwagi, iż beneficjent zobowiązany jest do stosowania zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, ale również umowy o dofinansowanie projektu. W tym przypadku zapisy  §12 ust.2 Umowy nakładają na beneficjenta obowiązek upublicznienia każdego zapytania ofertowego o wartości poniżej 50 tys. PLN netto. Nie wystarczy zatem zastosowanie  Wytycznych dot. kwalifikowalności, które dopuszczają możliwość wysłania zapytania ofertowego do minimum trzech wykonawców. Zapisy Umowy o dofinansowanie wymagają bowiem w takim przypadku co najmniej upublicznienia zapytania ofertowego. 

2. jeżeli na dzień podejmowania czynności powyższy zapis w umowie nie obowiązywał (zapis został skreślony) należy stosować Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (Rozdział 6.5.1.).