KOMUNIKAT DLA BENEFICJENTÓW

Data opublikowania: 9 sierpnia 2019

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Beneficjenci mają obowiązek utrzymania i monitorowania głównych wskaźników osiągniętych dzięki realizacji Projektu w okresie jego trwałości.

W związku z tym, Beneficjenci zobowiązani są do  sporządzania i przekazywania do Instytucji Zarządzającej sprawozdań rocznych z trwałości Projektu, w  ciągu 30 dni kalendarzowych liczonych od dnia zakończenia pierwszego roku trwałości. Wzór sprawozdania z trwałości został zamieszczony na stronie  internetowej rpo-swietokrzyskie.pl w zakładce „Skorzystaj z systemu informatycznego”.
Sprawozdania należy składać wyłącznie  w Systemie SL 2014 w zakładce „korespondencja” jako załącznik.

Informujemy, że zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS i FS na lata 2014-2020 (rozdział 6.1.1 ), ustanowienie w umowach z wykonawcami, zabezpieczenia w formie tzw. kwot zatrzymanych może stanowić wydatek kwalifikowalny. Jednakże aby wydatki z tego tytułu mgły być uznane przez IZ, podczas weryfikacji wniosku o płatność, za kwalifikowalne muszą być zapłacone przed upływem końcowego terminu ponoszenia wydatków określonych w umowie o dofinansowanie.
Należy zatem każdorazowo sprawdzać, czy termin zakończenia realizacji projektu określony w umowie o dofinansowanie uwzględniał okres gwarancyjny, po upływie którego Beneficjent dokonuje  wypłaty kwoty zatrzymanej na rzecz wykonawcy.