KOMUNIKAT

Data opublikowania: 5 września 2019

Interpretacja Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności składek na Pracownicze Plany Kapitałowe

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 kwalifikowalne mogą być koszty wynagrodzenia brutto personelu projektu oraz koszty związane z tym wynagrodzeniem ponoszone przez pracodawcę zgodnie z właściwymi przepisami prawa (pkt 3 podrozdział 6.15). Jednocześnie, za kwalifikowalne można uznać składki i opłaty fakultatywne, niewymagane obowiązującymi przepisami prawa, aczkolwiek przewidziane w innych właściwych przepisach prawa pracy (pkt 4 lit.e podrozdział 6.15).

W związku z powyższym, składki odprowadzane przez pracodawcę zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215) mogą być kwalifikowalne w ramach projektów UE.

 

Źródło: Departament Inwestycji Rozwoju