WAŻNE

Data opublikowania: 26 września 2019

Wyjaśnienie zapisów umowy o dofinansowanie dotyczące zamówień publicznych dla beneficjentów Poddziałania 9.2.1, 9.2.2 RPO WŚ oraz Działania 9.1 RPO WŚ

W związku z pytaniami dotyczącymi zapisów umowy o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Poddziałania 9.2.1 RPO WŚ i Poddziałania 9.2.2 RPO WŚ (§26  lub §27, w zależności o rodzaju umowy) Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, że beneficjenci realizujący projekty w wyżej wymienionych poddziałaniach zobowiązani są do:

  1. Zlecania zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Powyższy zapis oznacza, że organy administracji publicznej (w tym gminy, ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie) muszą wykorzystywać mechanizm zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym, opisany w powyższej ustawie. Przykładowe zadania, które można zlecić podczas realizacji projektu z Poddziałania 9.2.1 RPO WŚ „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych” to np.:  zadania dotyczące  pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

  1. Uwzględniania aspektów społecznych w zamówieniach realizowanych zgodnie z Prawem zamówień publicznych albo zasadą konkurencyjności, czyli przy zamówieniach o wartości powyżej 50 tys. złotych netto

Aspekty społeczne mogą być uwzględniane na różnych etapach procesu udzielania zamówienia publicznego, poczynając od możliwości istniejących przy definiowaniu przedmiotu zamówienia, możliwości zastrzeżenia zamówienia dla określonych podmiotów, przy określaniu podmiotowych kryteriów dyskwalifikacji oferentów, definiowaniu pozacenowych kryteriów oceny ofert, aż po badanie ofert pod względem rażąco niskiej ceny. Szczególnym rodzajem stosowania aspektów społecznych w zamówieniach są uregulowane w art.22 ust.2, art.29 ust.3a, art.29 ust.4 i art.138p ustawy Pzp klauzule społeczne, czyli instrumenty mające na celu promocję godnej pracy i włączenia społeczno-zawodowego poprzez zamówienia publiczne.

  1. Dokonywanie zamówień o wartości do 50 tys. złotych netto w pierwszej kolejności u podmiotów ekonomii społecznej (w przypadku zakupów nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych i zasadą konkurencyjności)

Powyższy zapis oznacza., że każdy zakup dokonywany w projekcie w ramach  Poddziałania 9.2.1 RPO WŚ i Poddziałania 9.2.2 RPO WŚ powinien być realizowany w pierwszej kolejności u podmiotów ekonomii społecznej (PES).

Obowiązek ten można spełnić np. poprzez informację na stronie internetowej beneficjenta o planowanym zakupie u  PES (w zamówieniach do 20 tys. złotych netto). W przypadku, gdy wartość zamówienia wynosi od 20 tys. złotych netto do 50 tys. złotych netto, to zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” zakup następuje w drodze przeprowadzenia i udokumentowania rozeznania rynku określonego w sekcji 6.5.1. ww „Wytycznych”. Wówczas beneficjent powinien rozeznać rynek również w pierwszej kolejności u PES.

W przypadku zakupów nieobjętych ustawą Prawo zamówień publicznych i zasadą konkurencyjności możliwe jest odstępstwo od obowiązku dokonywania zamówień w pierwszej kolejności u PES. Dotyczy to sytuacji, gdy po przeprowadzeniu przez beneficjenta postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (zgodnie z regulaminem udzielania zamówień, obowiązującym w instytucji beneficjenta i „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków”) nie wpłynęła żadna oferta od PES, lub w przypadku gdy zamówienie może być zrealizowane, ze względów obiektywnych, wyłącznie przez jednego wykonawcę niebędącego PES. W innych przypadkach (np. gdy PES złożył ofertę, ale jej wartość przekracza zaplanowany budżet) Instytucja Zarządzająca (IZ), w oparciu o pisemne uzasadnienie beneficjenta, może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku procedury dokonywania zakupów u PES w ponownym zamówieniu.

Jeśli IZ stwierdzi naruszenie przez beneficjenta ww. zasad, może uznać taki wydatek za niekwalifikowalny w projekcie i zastosować korekty lub pomniejszenia finansowe zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień.

Do uwzględniania aspektów społecznych, opisanych powyżej w pkt. 2, zobowiązani są również beneficjenci realizujący projekty w ramach Działania 9.1 RPO WŚ Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie. Zgodnie zapisami umowy o dofinansowanie (§26 lub §27, w zależności od rodzaju umowy) beneficjent musi uwzględniać aspekty społeczne przy udzielaniu zamówień na usługi cateringowe.

IZ rekomenduje, aby aspekty społeczne były uwzględniane również w zakresie innym niż wskazany powyżej mimo, że beneficjent nie jest wprost do tego zobowiązany zapisami umowy o dofinansowanie.

W indywidualnych przypadkach, jeszcze przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, możliwe jest uzyskanie zgody IZ na odstąpienie od obowiązku uwzględniania aspektów społecznych w zamówieniu na usługi cateringowe.

Informujemy, że wszystkie powyższe wyjaśnienia mają zastosowanie również w projektach partnerskich, zarówno w odniesieniu do lidera, jak i do partnerów projektu.

 

Źródło: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego