KOMUNIKAT

Data opublikowania: 14 października 2019

KOMUNIKAT DLA BENEFICJENTÓW Z KTÓRYMI IZ RPOWŚ NA LATA 2014-2020 ZAWARŁA PRE-UMOWY.

 Zgodnie ze stosowanymi zapisami Regulaminów konkursów Instytucja Zarządzająca RPOWŚ na lata 2014-2020 może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu złożenia dokumentacji na II etap konkursu w uzasadnionych przypadkach. I tak są to np. niezależne od beneficjenta przedłużające się procedury administracyjne związane
z uzyskiwaniem takich wymaganych dokumentów, jak np.:

  • pozwolenia, decyzje wydawane przez właściwe organy (pozwolenia na budowę, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenia wodno-prawne, pozwolenia konserwatora zabytków itd.);
  • brak dokumentacji technicznej, który jest np. konsekwencją problemów z wyłonieniem wykonawcy pomimo prowadzenia procedury przetargowej;
  • sytuacje nadzwyczajne/losowe związane z wystąpieniem sytuacji kryzysowych, np. klęski żywiołowe;
  • problemy związane z uzyskaniem prawa do dysponowania nieruchomościami jakie ujawniają się w trakcie przygotowania procesu inwestycyjnego (np. przedłużająca się procedura wykupu gruntów).

Instytucja Zarządzająca każdorazowo analizuje kierowane przez beneficjentów wnioski o wydłużenie terminu, rozpatrując każdy przypadek indywidualnie i biorąc pod uwagę unikalne dla niego okoliczności.