Komunikat dotyczący ponownego ogłoszenia konkursu w ramach Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałania 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych

Data opublikowania: 4 listopada 2019
Komunikat dotyczący ponownego ogłoszenia konkursu w ramach Poddziałania 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych
Komunikat dotyczący ponownego ogłoszenia konkursu w ramach Poddziałania 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych

Instytucja Zarządzająca RPOWŚ 2014-2020 informuje, że w związku z niewykorzystaniem alokacji zaplanowanej na konkurs: RPSW.09.02.03-IZ.00-26-270/19, IOK podjęła decyzję o ponownym ogłoszeniu naboru konkursowego w ramach Poddziałania 9.2.3 obejmującego wsparciem osoby z zaburzeniami psychicznymi i uzależnione od alkoholu i substancji psychoaktywnych.

W ramach niniejszego konkursu o dofinansowanie projektu będą mogły ubiegać się wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym m.in.:

  • jednostki samorządu terytorialego,
  • jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia JST,
  • instytucje pomocy i integracji społecznej,
  • podmioty ekonomii społecznej, w tym organizacje pozarządowe,
  • podmioty lecznicze wykonujące na terenie województwa świętokrzyskiego działalność leczniczą finansowaną ze środków publicznych,
  • podmioty uprawnione do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz realizujące zadania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wyniesie 5 550 000 PLN, w tym 5 100 000 PLN ze środków Unii Europejskiej, a 450 000 PLN z budżetu państwa.

Konkurs jest dedykowany projektom o wartości dofinansowania wyższej niż równowartość 100 000 EUR.

Ogłoszenie przedmiotowego naboru zostało zaplanowane na I połowę grudnia br.

Serdecznie zapraszamy Państwa do aplikowania o środki europejskie dedykowane osobom z zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania oraz osobom uzależnionym od alkoholu i substancji psychoaktywnych.

 

Żródło: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego