Zakończony nabór projketów RPSW.07.03.00-IZ.00-26-282/19

Data opublikowania: 23 grudnia 2019

W dniu 18 grudnia 2019 roku zakończył się nabór projektów w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-282/19 w ramach Osi Priorytetowej 7 „Sprawne usługi publiczne” Działanie 7.3 „Infrastruktura zdrowotna i społeczna” – konkurs poświęcony wsparciu regionalnych podmiotów leczniczych, które realizują na rzecz osób dorosłych stacjonarne świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej dedykowanej chorobom układu kostno-mięśniowego

 

Na konkurs wpłynęło  8 wniosków  na łączną kwotę 12 588 216,03 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi  10 681 938,12 zł.

 

Źródło: Departament Inwestycji i Rozwoju