Interpretacja zapisów regulaminu konkursu nr RPSW.08.01.01-IZ.00-26-277/19 oraz RPSW.08.01.01-IZ.00-26-274/19

Data opublikowania: 23 grudnia 2019

Interpretacja zapisów regulaminu konkursu w ramach Podziałania 8.1.1 RPO WŚ „Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3”

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi interpretacji pkt 2.1.6 regulaminów konkursów
nr RPSW.08.01.01-IZ.00-26-277/19 oraz RPSW.08.01.01-IZ.00-26-274/19, ogłoszonych w ramach Podziałania 8.1.1 RPO WŚ , Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, że pobieranie opłat od rodziców, których dzieci będą uczęszczały do żłobka lub klubu dziecięcego
w ramach projektu jest możliwe wyłącznie wtedy, jeśli będą spełnione łącznie poniższe warunki:

  1. wpłaty rodziców będą wyszczególnione w budżecie szczegółowym projektu jako pokrycie konkretnych kosztów (np. określony kwotowo za osobę koszt wyżywienia lub koszt zatrudnienia opiekunki) i będą stanowiły wkład własny projektu,
  2. projektodawca zapewni we wniosku, że te same koszty nie będą finansowane z innego źródła (brak ryzyka podwójnego finasowania),
  3. projektodawca zapewni we wniosku, że konieczność wpłat określonych kwot przez rodziców nie będzie stanowiła bariery wejścia do projektu.

 

 

Źródło: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego