Zakończenie realizacji badań ewaluacyjnych „Ocena instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach RPOWŚ 2014-2020” oraz „Ewaluacja wdrażania polityk horyzontalnych w ramach RPOWŚ 2014-2020”

Data opublikowania: 13 stycznia 2020

Uprzejmie informujemy o zakończeniu badania pn.: „Ocena instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach RPOWŚ 2014-2020”, które realizowane było przez firmę ECORYS Polska sp. z o.o., oraz badania „Ewaluacja wdrażania polityk horyzontalnych w ramach RPOWŚ 2014-2020”, którego wykonawcą była firma Openfield sp. z o.o.

Badania przeprowadzone były na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego i trwały w okresie październik - grudzień 2019 roku.

Głównym celem pierwszego badania była ocena interwencji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, pod kątem oceny trafności przyjętego systemu realizacji i skuteczności wdrażania interwencji w ramach ZIT, w kontekście osiągania założonych celów Programu.

Celem drugiego badania była ocena wdrażania polityk horyzontalnych w ramach RPOWŚ 2014-2020 tj.: zrównoważonego rozwoju,  partnerstwa,  równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz równości szans kobiet i mężczyzn.

Wszystkim uczestnikom ewaluacji serdecznie dziękujemy za aktywny udział w badaniu i współpracę z ankieterami oraz ekspertami z zespołów badawczych realizujących ww badania.

Wyniki badania znajdują się w raportach końcowych

tutaj ZIT, tutaj Polityki horyzontalne

oraz w zakładce Ewaluacja