Nowe projekty RPO: więcej miejsc w świętokrzyskich przedszkolach!

Data opublikowania: 15 grudnia 2020
Marszałek Andrzej Bętkowski i Wicemarszałek Renata Janik podpisali umowy na dofinansowanie 5 projektów „przedszkolnych” RPOWŚ 2014 - 2020
Marszałek Andrzej Bętkowski i Wicemarszałek Renata Janik podpisali umowy na dofinansowanie 5 projektów „przedszkolnych” RPOWŚ 2014 - 2020

Z pięciu nowych projektów Regionalnego Programu Operacyjnego, dofinansowanych łącznie kwotą 2 mln zł, skorzysta blisko 150 osób. Unijne fundusze pozwolą na uruchomienie nowych miejsc opieki przedszkolnej, organizacje dodatkowych zajęć dla dzieci, a także na podnoszenie kwalifikacji nauczycieli. 

- Dzięki zawartym dziś umowom nowe miejsca przedszkolne powstaną w gminach Mirzec, Działoszyce, Opatów, Sadowie i Skalbmierz – poinformowała podczas uroczystości zawarcia umów w Filharmonii Świętokrzyskiej Wicemarszałek Woj. Świętokrzyskiego,  Renata Janik. - 78 dzieci skorzysta z nich w ramach nowoutworzonych miejsc przedszkolnych, zaś 60  dzieci w ramach już istniejących placówek. W sumie z nowych projektów skorzysta więc 138 przedszkolaków. Ponadto 10 nauczycieli wychowania przedszkolnego podniesie swoje kwalifikacje zawodowe dzięki specjalistycznym kursom i studiom podyplomowym.

- Przedszkola zakładane dzięki RPO spełniają oczekiwania rodziców nie tylko jeśli chodzi o wysoką jakość opieki nad dziećmi, ale również godziny otwarcia placówek, dostosowane do potrzeb pracujących rodziców - mówił Marszałek Woj. świętokrzyskiego, Andrzej Bętkowski. - Oprócz zajęć z podstawy programowej, dzięki funduszom unijnym  realizowane będą także różnorodne zajęcia dodatkowe.  

Dzisiejsze podpisanie umów to w sferze edukacji przedszkolnej zwieńczenie obecnego RPO, można więc pokusić się o podsumowanie tego, co jako region osiągnęliśmy w latach 2014 – 2020. - Urząd Marszałkowski ogłosił w tym okresie 17 konkursów „przedszkolnych”. W ich efekcie 108 projektów otrzymało dofinansowanie z Unii Europejskiej na łączną kwotę ponad 47 mln zł.  Powstało ponad 2600 nowych miejsc opieki przedszkolnej, a ponad 5200 dzieci skorzystało z różnorodnych, dodatkowych zajęć,  wspierających ich wszechstronny rozwój -  powiedziała Wicemarszałek Renata Janik.

- Przeprowadzone na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego badanie ewaluacyjne wskazuje wyraźnie, że przedszkola uruchomione dzięki funduszom unijnym nie tylko funkcjonują stabilnie, ale wręcz przybywa w nich miejsc dla dzieci – stwierdziła Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ, Katarzyna Kubicka. -   Kropkę nad „i” postawimy w I kwartale przyszłego roku, kiedy rozstrzygnie się aktualnie trwający konkurs „przedszkolny”, dedykowany miastu Kielce i gminom ościennym. Na autorów projektów czeka ponad 1,5 mln zł z UE. Będzie to już ostatni nabór tego typu  projektów  RPO w perspektywie 2014 – 2020.

Jednym z projektów, objętych dziś umową o dofinansowanie, jest przedsięwzięcie pn.  „Nowe Przedszkole Integracyjne w Skalbmierzu im. Marii Montessori”. Jego realizatorem jest Zespół Szkół Centrum Edukacji Ustawicznej w Skalbmierzu. W ramach projektu powstanie nowa placówka, a w niej 24 miejsca opieki, z których skorzysta 24 dzieci. Przedszkole w Skalbmierzu będzie stosowało metody nauczania opracowane przez Marię Montessori - opierają się one na założeniu, że dziecko ma naturalną chęć poznawania i najefektywniej uczy się w atmosferze wolności i swobody. Zadaniem placówki edukacyjnej jest stworzenie odpowiednich warunków, by dziecko rozwijało się w sposób naturalny, zdobywając poszczególne umiejętności i wiedzę w tempie właściwym dla siebie, bez stresu i w sposób ciągły. Z tego powodu metoda Montessori przynosi najlepsze efekty edukacyjne i wychowawcze właśnie w przedszkolu.  Pierwszeństwo podczas rekrutacji do przedszkola w Skalbmierzu będą miały dzieci z dysfunkcjami i niepełnosprawnościami. Fundusze unijne z projektu pozwolą na adaptację pomieszczeń nowego przedszkola (remont instalacji CO) oraz zakup mebli i wyposażenia dla placówki.      

Z kolei w projekcie „Nasze dzieci - wspólna sprawa”, który zrealizuje Stowarzyszenie „Nasze Kobylany” (gmina Opatów), powstanie 15 nowych miejsc przedszkolnych w Opatowie, w ramach oddziału Niepublicznego Przedszkola „Dziecięcy Raj”, mającego główną siedzibę w Kobylanach. Z dodatkowych zajęć w projekcie skorzysta 50 dzieci – przyjętych do nowego oddziału w Opatowie jak i korzystających z już istniejących miejsc opieki w przedszkolu w Kobylanach. Zaplanowane zajęcia to m. in.: język angielski, zajęcia z logopedą oraz z psychologiem, gimnastyka korekcyjna, muzykoterapia, zajęcia informatyczne i doświadczenia z robotyki. Dodatkową atrakcją dla przedszkolaków będą wycieczki do ciekawych miejsc i instytucji w regionie.

Źródło: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 

Galeria zdjęć

Marszałek Andrzej Bętkowski i Wicemarszałek Renata Janik podpisali umowy na dofinansowanie 5 projektów „przedszkolnych” RPOWŚ 2014 - 2020
Marszałek Andrzej Bętkowski i Wicemarszałek Renata Janik podpisali umowy na dofinansowanie 5 projektów „przedszkolnych” RPOWŚ 2014 - 2020
Marszałek Andrzej Bętkowski i Wicemarszałek Renata Janik podpisali umowy na dofinansowanie 5 projektów „przedszkolnych” RPOWŚ 2014 - 2020
Marszałek Andrzej Bętkowski i Wicemarszałek Renata Janik podpisali umowy na dofinansowanie 5 projektów „przedszkolnych” RPOWŚ 2014 - 2020
Marszałek Andrzej Bętkowski i Wicemarszałek Renata Janik podpisali umowy na dofinansowanie 5 projektów „przedszkolnych” RPOWŚ 2014 - 2020
Marszałek Andrzej Bętkowski i Wicemarszałek Renata Janik podpisali umowy na dofinansowanie 5 projektów „przedszkolnych” RPOWŚ 2014 - 2020
Marszałek Andrzej Bętkowski i Wicemarszałek Renata Janik podpisali umowy na dofinansowanie 5 projektów „przedszkolnych” RPOWŚ 2014 - 2020
Marszałek Andrzej Bętkowski i Wicemarszałek Renata Janik podpisali umowy na dofinansowanie 5 projektów „przedszkolnych” RPOWŚ 2014 - 2020
Marszałek Andrzej Bętkowski i Wicemarszałek Renata Janik podpisali umowy na dofinansowanie 5 projektów „przedszkolnych” RPOWŚ 2014 - 2020