Uwaga! Od 1 stycznia 2021 r. ważne zmiany w zakresie potwierdzania kwalifikowalności uczestników projektów RPO dofinansowanych z EFS

Data opublikowania: 13 stycznia 2021

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zatwierdził zmianę „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, która wprowadza od 1 stycznia 2021 r. nowe wymogi dotyczące potwierdzania kwalifikowalności uczestników projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nowelizacja „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, która weszła w życie 1 stycznia 2021 r., wprowadza nowe wymogi dotyczące potwierdzania kwalifikowalności uczestników projektów, dofinansowanych z EFS (podrozdział 8.2). Dotyczą one wszystkich realizowanych projektów EFS.

Szczegółowe wyjaśnienia w tym zakresie dostępne są na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl, a także w poniższym (przygotowanym przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej) materiale informacyjnym, dotyczącym procedury potwierdzania kwalifikowalności uczestników (osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo) w projektach dofinansowanych z EFS:

1) Zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” (podrozdział 8.2 pkt 6) „W projektach, w których zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu grupą docelową są osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, dokumentem, o którym mowa w pkt 2 lit. a, jest zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające status tych osób jako bezrobotnych lub biernych zawodowo w dniu jego wydania. W przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy, dokumentem tym może być zaświadczenie z urzędu pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej w dniu jego wydania.”

2) Powyższy obowiązek nie dotyczy projektów pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy. Powiatowe urzędy pracy mogą weryfikować status osób zarejestrowanych w danym PUP, gdyż oprócz własnego rejestru mają dostęp do danych ZUS w zakresie osób bezrobotnych, które zostały zgłoszone do ubezpieczeń przez pracodawców z tytułu zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej oraz z innych tytułów (art. 50 ust. 14 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych).

3) Obowiązek potwierdzania kwalifikowalności dotyczy wyłącznie takich uczestników, których status jako osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo jest warunkiem zakwalifikowania do projektu EFS i otrzymania wsparcia (osoby te stanowią grupę docelową lub część tej grupy zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie). Dotyczy to więc przypadków, gdy:

   -  kryterium wyboru projektu zakładało, że projekt jest skierowany do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, lub

   - beneficjent sam założył w projekcie (pomimo braku obowiązku, który miałby wynikać z kryterium lub ze względu na zapisy SzOOP lub regulaminu naboru), że jego odbiorcami są osoby bezrobotne lub bierne zawodowo.

 Uwaga! Instytucja Koordynująca EFS (tj. Ministerstwo) nie zaleca takiego określania grupy docelowej przez beneficjentów, jeśli nie wynika to z kryteriów wyboru projektu. Wspomniany obowiązek nie dotyczy więc osób, które biorą udział w projekcie ze względu na inne cechy niż status na rynku pracy, np. uczniów lub studentów. Również w projektach przedszkolnych nie ma obowiązku przedstawiania zaświadczeń.  Podobnie, jeżeli grupę docelową określimy jako osoby bezdomne – nie ma potrzeby pozyskiwania i przedstawiania dla nich zaświadczeń.

4) Obowiązek potwierdzania kwalifikowalności uczestników, o którym mowa powyżej dotyczy wszystkich uczestników, którzy zostaną zrekrutowani do projektu od dnia wejścia w życie zmienionej wersji Wytycznych, tj. od 1 stycznia 2021 r.

5) Wydanie zaświadczenia jest możliwe na jeden z trzech poniższych sposobów:

   a) Beneficjent na etapie rekrutacji pomaga uczestnikowi w wypełnieniu wniosku do ZUS o wydanie zaświadczenia (druk US-7 – wzór do pobrania poniżej);

   b) Uczestnik może również przy wsparciu beneficjenta lub samodzielnie wygenerować dane z konta ubezpieczonego (w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych) korzystając z Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Wydruk taki powinien obejmować przynajmniej informacje o braku tytułu do odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej przez uczestnika;

   c) Beneficjent projektu, który posiada dostęp do odpowiedniego systemu teleinformatycznego, może samodzielnie sporządzić zaświadczenie. Chodzi tu o podmioty publiczne, które na podstawie odrębnych przepisów, są do tego uprawnione. Warunkiem jest, aby wykorzystywany w tym celu system teleinformatyczny służył do realizacji zadań publicznych i umożliwiał dostęp do danych o uczestniku zapisanych na jego koncie ubezpieczonego a w przypadku uczestników będących zarejestrowanymi osobami bezrobotnymi dostęp do danych rejestrów publicznych służb zatrudnienia.

6) Właściwy Oddział ZUS, do którego uczestnik złożył wniosek na druku US-7 wydaje odpowiednie zaświadczenie. Wzór zaświadczenia uzgodniony z ZUS, przykładowo wypełniony, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego materiału. Inne zaświadczenia ZUS, które w swej treści potwierdzają status osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo, również są akceptowalne.

7) Uczestnik przedstawia beneficjentowi zaświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej lub biernej na etapie rekrutacji do projektu lub później, jednak nie dalej niż przed dniem otrzymania pierwszej formy wsparcia w projekcie. Beneficjent, który otrzymał od uczestnika zaświadczenie w formie wydruku z Platformy Usług Elektronicznych ZUS powinien zweryfikować jego autentyczność korzystając z wyszukiwarki potwierdzeń (usługa dostępna pod adresem https://www.zus.pl/portal/riu/riuPortalWeryfPotw.npi )

8) Zaświadczenie uznaje się za ważne przez okres 30 dni od dnia jego wydania. Oznacza to, że uczestnik nie może otrzymać pierwszej formy wsparcia później niż 30 dni od dnia wystawienia zaświadczenia, chyba że przedstawi nowe zaświadczenie.

 

Załączone pliki:

  • wzor_druku_US-7

    Typ: pdf Rozmiar: 81.88 Kb Dodano: Pobrany: 149 razy