Rytwiany wypięknieją!

Data opublikowania: 13 września 2021
Marek Jonca i Marek Boguslawski podczas podmisania umowy
Marek Jonca i Marek Boguslawski podczas podmisania umowy

Wicemarszałek Marek Bogusławski oraz członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Jońca podpisali z wójtem gminy Rytwiany Grzegorzem Forkasiewiczem umowę dotyczącą dofinansowania projektu tworzenia nowych usług w przestrzeni i obiektach publicznych Rytwian na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców. Zadanie będzie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Działania 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich i obejmie m.in. zagospodarowanie i udostępnienie zabytkowych ruin rytwiańskiego zamku wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu.

Wnioskodawcą jest Gmina Rytwiany, a w projekcie bierze udział dwóch partnerów: Gminne Centrum Kultury, Sportu i Informacji Turystycznej w Rytwianach oraz Konrad Gądek DB PROJEKT. Zakres planowanych prac obejmuje szereg działań dotyczących najbardziej zdegradowanych części Rytwian, w tym obiektów zabytkowych oraz terenów poprzemysłowych, mających na celu nadanie mu nowych funkcji, a także wzrostu estetyki przestrzeni publicznej w celu rozwiązywania negatywnych zjawisk w sferach: społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej oraz środowiskowej.

Koszt całkowity projektu to 3 534 000 złotych, z czego wartość dofinansowania wynosi 2 041 234,73 złotych.

Najważniejsze zadania, które zostaną zrealizowane to zagospodarowanie i udostępnienie zabytkowych ruin zamku wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu, zagospodarowanie i adaptacja terenu na cele gospodarcze związane ze stworzeniem placu targowego i zagospodarowanie terenu do celów rekreacyjnych wraz z remontem ulic Armii Krajowej i Kościelnej. Zakupione zostanie wyposażenie do działalności kulturalnej GCKSiIT w Rytwianach, wyremontowany będzie budynek po byłej rytwiańskiej gorzelni z przeznaczeniem na “Browar & Hotel SPA”, a ponadto przygotowana zostanie dokumentacja projektowa, zapewniony nadzór inwestorski oraz przeprowadzone będą działania promocyjne.

Prace mają zostać zakończone do 30 września 2022 roku.

 
Źródło: www.swietokrzyskie.pro
 

Galeria zdjęć

Marek Jonca Marek Boguslawski Grzegorz Forkasiewicz i Skarbnik Gminy Rytwiany Miroslawa Szewczyk podpisuja umowe
Marek Jonca i Marek Boguslawski podczas podmisania umowy
Trzy umowy do podpisu w ramach RPOWŚ