IX Posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Data opublikowania: 4 lipca 2016
IX Posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
IX Posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

W środę 29 czerwca br. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gąbrowicza w Kielcach odbyło się IX Posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Obradom przewodniczył Pan Marek Szczepanik – Zastępca Przewodniczącego KM RPOWŚ 2014-2020. W posiedzeniu wziął udział również Pan Grzegorz Orawiec – Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWŚ oraz Pani Irena Sochacka – Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UMWŚ.

Podczas posiedzenia pracownicy Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego odnieśli się do uwag do kryteriów wyboru projektów w ramach RPOWŚ 2014-2020 wniesionych podczas konsultacji przedmiotowych dokumentów: Pani Agnieszka Dębska – Pacocha omówiła uwagi do kryteriów dla Działania 3.3. Poprawa efektowości energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym (PI 4c), Pani Edyta Filipiak przedstawił odniesienie do uwag do kryteriów dla Działania 4.1 Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych  oraz usuwanie ich skutków (PI 5b) - Typ projektu: Zbiorniki małej retencji i poldery zalewowe, Pan Artur Musiał zaprezentował stanowisko Iż wobec uwag do kryteriów dla Działania 6.5. Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (PI 9b), a Pan Tomasz Zakrzewski dla Działania 7.2. Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów (PI 8b).

Następnie Pan Tomasz Janusz,  Z-ca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej, omówił zmiany w Regulaminie Komitetu Monitorującego RPOWŚ na lata 2014-2020. Spotkanie zakończono podsumowaniem frekwencji Członków KM podczas dotychczasowych posiedzeń oraz wręczeniem drobnych upominków dla najbardziej aktywnych osób.

 

Galeria zdjęć

IX Posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
IX Posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
IX Posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
IX Posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
IX Posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
IX Posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
IX Posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
IX Posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
IX Posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
IX Posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
IX Posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
IX Posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
IX Posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Załączone pliki: