Aktualności

Treści w zakładce "Poznaj program na lata 2021-2027" nie są już aktualizowane.
Aktualne informacje dotyczące Funduszy Europejskich dla Świętokrzyskiego 2021-2027 są dostępne pod adresem funduszeueswietokrzyskie.pl

Rusza nabór kandydatów na ekspertów

Rusza nabór kandydatów na ekspertów
Rusza nabór kandydatów na ekspertów

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 dla działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informuje o możliwości ubiegania się o wpis do Wykazu Ekspertów prowadzonego dla programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027  w części dotyczącej EFRR.

Ogłasza się nabór  kandydatów na ekspertów uczestniczących w procesie wyboru i realizacji projektów dofinansowanych w ramach FEŚ-2021-2027 w następujących dziedzinach:

- INTERNACJONALIZACJA MŚP

Dziedzina obejmuje swoim zakresem m.in.:

 • działania przedsiębiorców w misjach gospodarczych wizytach studyjnych,
 • misjach przyjazdowych zagranicznych przedsiębiorców inwestorów połączone ze spotkaniami B2B, giełdami kooperacyjnymi, wizytami studyjnymi w siedzibach regionalnych przedsiębiorstw,
 • udział regionalnych przedsiębiorców w międzynarodowych targach branżowych i forach gospodarczych,
 • cykliczną aktualizację bazy terenów inwestycyjnych,
 • spotkania informacyjne oraz doradztwo w zakresie eksportu dla przedsiębiorców,
 • ekspertyzy w zakresie potencjału pro-eksportowego w ramach poszczególnych branż,
 • dopłaty do certyfikatów eksportowych dla przedsiębiorców.

Dziedzina ta obejmuje także podejmowanie działań umożliwiających poszczególnym MŚP promocję na rynkach zagranicznych stwarzając warunki, ułatwiające regionalnym przedsiębiorcom działającym w obszarze regionalnych inteligentnych specjalizacji oraz obszarach wyłaniających się w ramach PPO ekspansję na rynki zagraniczne.

Preferowane będą osoby posiadające specjalistyczną wiedzę/doświadczenie w zakresie oceny prawidłowości i efektywności wybranej przez przedsiębiorcę strategii i instrumentów do promocji na rynkach międzynarodowych technologii i nowych rozwiązań organizacyjnych  będących także efektem działalności badawczo-rozwojowej oraz oceny potencjału eksportowego. Dobrze widziane będą umiejętności doświadczenie niezbędne do wydawania opinii w zakresie wspierania przedsiębiorczości oraz realizacji procesu internacjonalizacji przedsiębiorstw.  Posiadające także  znajomość:

- przepisów OOŚ;

- polityk horyzontalnych UE;

- przepisów dotyczących pomocy publicznej.

- NOWOCZESNE ROLNICTWO I PRZETWÓRSTWO SPOŻYWCZE

 Dziedzina obejmuje badania: prace rozwojowe oraz innowacje technologiczne,

surowcowe, opakowań; bezpieczna i zdrowa żywność oraz zarządzanie procesami produkcji, dystrybucji i marketingu z zakresu: upraw rolnych, chowu i hodowli zwierząt, produkcji artykułów spożywczych i napojów, leśnictwa, rybactwa, działalności usługowej dotyczącej wynajmu i dzierżawy maszyn i urządzeń.

 1. Warunki uczestnictwa w naborze

O wpisanie do wykazu może ubiegać się osoba, która łącznie spełnia poniższe warunki:

 1. korzysta z pełni praw publicznych,
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 3. nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie
  lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia
  w dziedzinie objętej programem regionalnym FEŚ 2021–2027, w ramach której kandydat ubiega się o wpis,
 5. posiada doświadczenie zawodowe i (lub) naukowe wskazanej dziedzinie eksperckiej,
 6. Ekspert podczas pełnienia swoich funkcji na rzecz Instytucji Zarządzających, Pośredniczących lub Wdrażających nie został wykreślony z Listy Ekspertów,
 7. nie jest osobą świadczącą usługi w zakresie opracowywania wniosków
  o dofinansowanie projektów (formularz i/lub załączniki) ubiegających się o wsparcie w ramach Programu FEŚ 2021-2027 lub zatrudnioną w firmach/instytucjach świadczących takie usługi. 

III. Termin i miejsce składania wniosków

Zgłoszenia należy wysłać listem poleconym lub złożyć osobiście w sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w terminie od 7 marca 2024 roku do
20 marca 2024 roku.
 

Adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Departament Inwestycji i Rozwoju

ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce z dopiskiem:

EKSPERCI FEŚ 2021-2027 – EFRR

Sekretariat DIR przyjmuje zgłoszenia w pok. 213 (p. II) od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy - tj. 7.30 – 15.30.

Decyduje data wpływu zgłoszenia na podany powyżej adres. 

 Informacje dodatkowe

Dodatkowe informacje związane z naborem kandydatów na ekspertów można uzyskać
w Departamencie Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, ul. Sienkiewicza 63 w Kielcach oraz pod numerami telefonów: 041 395 13-69 lub 041 395 13 -77.

 

 1. Wniosek o wpis na listę ekspertów powinien zawierać następujące załączniki:
  1. Kwestionariusz osobowy kandydata na eksperta;
 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków wynikających w zapisów Art. 81. ust. 4 USTAWY
  z dnia 28 kwietnia 2022r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1079);
 3. Klauzula informacyjna dla kandydatów na Ekspertów i Ekspertów w Ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 w Zakresie RODO;
 4. Dokumenty poświadczające wykształcenie i doświadczenie kandydatów na Ekspertów.

 Wzory wyżej wskazanych dokumentów znajdują się w załączonej do ogłoszenia „Procedurze naboru kandydatów na ekspertów i prowadzenia Wykazu Ekspertów dla programu FEŚ 20210-2027 dal działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

 

 

Data opublikowania:

Pierwszy spektakl coraz bliżej

Pierwszy spektakl coraz bliżej
Pierwszy spektakl coraz bliżej

Trwają prace budowlane w zabytkowej kamienicy przy ulicy Sienkiewicza 32, do której już wkrótce powróci zespół Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. Modernizację zabytkowego gmachu wsparły Fundusze Europejskie.

Data opublikowania:

Fundusze Europejskie dla środowiska

Fundusze Europejskie dla środowiska
Fundusze Europejskie dla środowiska

Pożyczki dla firm i samorządów na przedsięwzięcia służące ochronie środowiska – to kolejne ważne zadania, które współfinansowane będą z Funduszy Europejskich w ramach programu regionalnego. Ogromna pula pieniędzy jeszcze w tym roku zacznie pracować dla naszego województwa.

Data opublikowania:

Ścieżki możliwości z Funduszami Europejskimi

Ścieżki możliwości z Funduszami Europejskimi
Ścieżki możliwości z Funduszami Europejskimi

160 mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego, Bodzechowa i Kunowa skorzysta ze wsparcia w postaci warsztatów autoprezentacji, radzenia sobie ze stresem, umiejętności społecznych w ramach projektu Fundacji Akademii Inicjatywy i Rozwoju współfinansowanego z Funduszy Europejskich.

Data opublikowania:

Wszystko o BUR. 6 lutego - spotkanie informacyjne

Wszystko o BUR. 6 lutego - spotkanie informacyjne
Wszystko o BUR. 6 lutego - spotkanie informacyjne

Chcesz poznać ofertę Bazy Usług Rozwojowych? Weź udział w spotkaniu informacyjno - warsztatowym, które odbędzie się już we wtorek, 6 lutego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach.

Data opublikowania:

Ruszył program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych!

Ruszył program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych!
Ruszył program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych!

Uwaga uczniowie szkół zawodowych! Od dziś możecie składać wnioski o przyznanie stypendiów! To wsparcie z Funduszy Europejskich dla młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej, która osiąga wysokie wyniki w nauce.

Data opublikowania:

Polska Wschodnia dla świętokrzyskich dróg

Polska Wschodnia dla świętokrzyskich dróg
Polska Wschodnia dla świętokrzyskich dróg

Budowa obwodnic miejscowości Bogoria i Nowy Korczyn, rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odcinku Tychów Stary – Starachowice – dziś podpisano umowy na unijne dofinansowanie trzech inwestycji z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej.

Data opublikowania:

Ponad 5 mln zł z Funduszy Europejskich na rozwój organizacji pozarządowych: zapraszamy na warsztaty tworzenia projektów!

Słuchacze oglądają prelekję
Słuchacze oglądają prelekję

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ zaprasza na bezpłatne warsztaty w formule on-line, dotyczące projektów programu „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027", poświęconych wspieraniu rozwoju organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych. Szkolenie odbędzie się 6 lutego i będzie okazją do uzyskania praktycznych informacji, niezbędnych do uzyskania dofinansowania w ramach aktualnego naboru projektów.

Data opublikowania:

Strona 1 z 27

Przejdź do strony