Zabezpieczenia zwrotu dotacji

Zgodnie z  zapisami §11 umowy o dofinansowanie, Beneficjent jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu w jednej lub kilku formach zabezpieczenia na wartość realną, nie mniejszą niż 140% kwoty udzielonego dofinansowania. Weksel własny in blanco wraz  z deklaracją wekslową oraz weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową i poręczeniem wekslowym nie mogą stanowić jedynego zabezpieczenia. Wybór formy zabezpieczenia zależeć będzie od oceny przez Instytucję Zarządzającą RPOWŚ na lata 2014-2020 sytuacji ekonomiczno-finansowej Beneficjenta.

Załączone pliki: