Poznaj proces podpisywania umowy

Informacja o wybraniu projektu do dofinansowania

Instytucja udzielająca dotacji po ocenie wniosku o dofinansowanie z załączonym dokumentem pod względem formalnym i merytorycznym publikuje listę pozytywnie ocenionych projektów. Jednakże nie wszystkie projekt znajdujące się na liście zostaną wybrane do uzyskania dotacji. Uzyskanie wsparcia zależy od wysokości puli środków do rozdysponowania w danym konkursie. Instytucja Zarządzająca może w tym celu starać się
o powiększenie puli środków lub wybrać do dofinansowania najwyżej ocenione projekty.

Procedura podpisania umowy rozpoczyna się w chwili otrzymania oficjalnego pisma potwierdzającego przyznanie wsparcia na realizacje projektu. W piśmie tym zawarta jest informacja o dokumentach jakie trzeba zgromadzić do podpisania umowy oraz formy zabezpieczenia.

Wymagane dokumenty

Wykaz dokumentów może się różnić, w zależności od rodzaju projektu jaki jest realizowany. Najczęściej wymagane dokumenty to:

  1. dokumenty rejestrowe przedsiębiorstwa (w tym aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub odpis Krajowego Rejestru Sądowego; zaświadczenie o nadaniu NIP i REGON),
  2. kopia umowy o prowadzenie rachunku bankowego,
  3. aktualne zaświadczenia o niezaleganiu z należnościami publicznymi (np. składkami ZUS, podatkami),
  4. dokumenty potwierdzające ustanowienie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy (np. weksel, gwarancja bankowa, poręczenie).
  5. Inne dokumenty w zależności od wyboru projektu.

W umowie o dofinansowanie zawarty jest opis zobowiązań, uprawnień oraz harmonogram realizacji projektu i jego budżet. Przedmiotem umowy jest realizacja zaproponowanego projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, który stanie się załącznikiem do umowy. Zmiany w umowie będą wymagały zatwierdzenia przez instytucję udzielającą wsparcia.