Poznaj zasady działania Programu

RPO stanowi odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby regionalne, uwzględniając przy tym pożądane kierunki interwencji, określone w unijnych, krajowych
i regionalnych dokumentach strategicznych. Celem RPOWŚ 2014-2020 jest zdynamizowanie rozwoju gospodarki województwa, w oparciu o nowe rozwiązania technologiczne i wzrost poziomu kapitału społecznego.

Polityka rozwoju regionu realizowana w oparciu o RPO skoncentrowana została na umacnianiu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionalnej oraz budowaniu potencjału regionalnych przedsiębiorstw, obejmując obszary takie jak:

  • B+R,
  • przedsiębiorczość,
  • zasobooszczędną i niskoemisyjną gospodarkę,
  • inkluzję społeczną osób wykluczonych,
  • redukcję bezrobocia,
  • podniesienia jakości świadczonych usług społecznych i publicznych,
  • nowoczesną komunikację
  • rynek pracy,
  • włączenie społeczne,
  • rozwój edukacji.

Na realizację Programu zostanie przeznaczone 1 364 mln euro, z czego EFRR stanowi 980 mln euro, natomiast EFS 383 mln euro. Środki z obu funduszy będą się uzupełniać i pozwolą na bardziej kompleksowe działania.