Ogłoszenie konkursu zamkniętego w ramach Poddziałania 8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej wraz z aktualizacją

Data opublikowania: 15 lipca 2015

Nabór zakończył się

Załączone pliki:

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (DWEFS) ogłasza konkurs zamknięty nr: RPSW.08.03.01-IZ.00-26-002/15 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo dla Poddziałania 8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej.

Aktualizacja 26.08.2015 r.

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy projektów:

  1. Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej obejmujące następujące działania:
    1. wsparcie w zakresie tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego (m.in. w istniejącej bazie lokalowej – np. w budynkach po zlikwidowanych placówkach oświatowych, pomieszczeniach domów kultury, w innych budynkach gminnych – np. zlokalizowanych przy urzędach gminy) w nowopowstających ośrodkach wychowania przedszkolnego (OWP) na obszarach z terenu województwa o najwyższym zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej z możliwością doposażenia w sprzęt, zakupu materiałów dydaktycznych i/lub modernizacja istniejącej infrastruktury;
    2. wsparcie istniejących ośrodków wychowania przedszkolnego (w tym również funkcjonujących innych form wychowania przedszkolnego) w zakresie wygenerowania dodatkowych miejsc przedszkolnych, przyczyniające się do wzrostu całkowitej liczby miejsc w przedszkolach i/lub innych formach wychowania przedszkolnego podlegających pod konkretny organ prowadzący i umiejscowionych na terenie danej gminy/miasta z możliwością doposażenia w sprzęt, zakupu materiałów dydaktycznych i/lub modernizacja istniejącej infrastruktury;
    3. rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci, w tym szczególnie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (m.in. dzieci z niepełnosprawnościami), poprzez realizację zajęć wspierających, wydłużanie czasu świadczenia usług wychowania przedszkolnego (tak, aby były one bardziej dostępne dla rodziców/opiekunów dzieci pracujących w niestandardowych godzinach).

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi: 7 000 000 PLN.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu - 85% kosztów kwalifikowanych.

Termin i forma składania wniosków o dofinansowanie projektów:

Wersja elektroniczna
Wniosek o dofinansowanie projektu należy składać poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (LSI) od dnia 31 sierpnia 2015 r. (od godziny 0:00) do dnia 30 września 2015 r. (do godziny 15:00).

Wersja papierowa
Wniosek o dofinansowanie projektu (w dwóch egzemplarzach) należy składać od dnia 31 sierpnia 2015 r. (od godziny 8:00) do dnia 30 września 2015 r. (do godziny 15:00) w Sekretariacie Naboru Wniosków (I piętro – pok. 104) Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej wniosku.

Suma kontrolna wniosku przekazanego przez LSI i suma kontrolna wniosków w wersji papierowej musi być tożsama.

Zachowanie terminu do 30 września 2015 r. (godz. 15:00) oznacza wpływ wniosku o dofinansowanie do Sekretariatu Naboru Wniosków - DWEFS zarówno w wersji elektronicznej oraz papierowej.

Regulamin konkursu dla Poddziałania 8.3.1 wraz z załącznikami, dostępne są w Sekretariacie Naboru Wniosków (I piętro – pok. 104) w siedzibie DEWEFS.

Dokumenty do pobrania:

Archiwum dokumentów: