Ogłoszenie konkursu zamkniętego w ramach Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU

Data opublikowania: 30 lipca 2015

Nabór zakończył się

Załączone pliki:

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (DWEFS) ogłasza konkurs zamknięty nr: RPSW.08.05.01-IZ.00-26-003/15 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo dla Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy projektów:

 1. Realizacja staży i praktyk zawodowych dla wszystkich uczniów objętych wsparciem projektowym.
 2. Realizacja dualnego podejścia do kształcenia i szkolenia – (teoria plus praktyka) dla wszystkich uczniów objętych wsparciem projektowym.
 3. Rozwój współpracy szkół zawodowych z otoczeniem społeczno – gospodarczym, szczególnie z pracodawcami/przedsiębiorcami, ukierunkowanej na wspólny przegląd oferty edukacyjnej i szkoleniowej szkół i placówek oraz wypracowanie aktualnej oferty odpowiadającej na zapotrzebowanie rynku pracy.
 4. Działania ukierunkowane na podnoszenie kompetencji uczniów poprzez realizację kompleksowych programów doradztwa zawodowego oraz opracowanie narzędzi diagnostycznych i materiałów metodycznych wspomagających proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów (oparte na współpracy różnych instytucji).
 5. Doposażenie szkół i placówek kształcenia zawodowego w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne, umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia w określonych zawodach (w tym narzędzi TIK) jako część projektów wspierających kształcenie zawodowe.
 6. Upowszechnianie nowoczesnego nauczania poprzez rozwijanie metod aktywnego i praktycznego uczenia się (m.in. wykorzystanie TIK).
 7. Zwiększanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy uczniów i słuchaczy szkół/placówek kształcenia zawodowego (porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne oraz inicjatywność i przedsiębiorczość).
 8. Doskonalenie umiejętności nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu we współpracy z uczelniami i z pracodawcami/ przedsiębiorcami, jako część projektów wspierających kształcenie zawodowe (np. staże nauczycieli, instruktorów w przedsiębiorstwach).
 9. Tworzenie i rozwój centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz wsparcie usług edukacyjnych realizowanych przez te podmioty lub inne zespoły realizujące zadania zbieżne z zadaniami CKZiU na rzecz kształcenia zawodowego uczniów, a także podejmujących działania w zakresie poradnictwa edukacyjno - zawodowego i informacji zawodowej poprzez:
  1. przygotowanie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe do pełnienia funkcji CKZiU lub innego zespołu realizującego zadania zbieżne z zadaniami CKZiU dla określonej branży;
  2. wsparcie realizacji zadań dla określonych branż przez CKZiU lub inne zespoły realizujące zadania zbieżne z zadaniami CKZiU.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi: 15 000 000 PLN

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu - 95% kosztów kwalifikowanych.

Termin i forma składania wniosków o dofinansowanie projektów:
Wersja elektroniczna
Wniosek o dofinansowanie projektu należy składać poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (LSI) od dnia 31 sierpnia 2015 r. (od godziny 0:00) do dnia 30 września 2015 r. (do godziny 15:00).

Wersja papierowa
Wniosek o dofinansowanie projektu (w dwóch egzemplarzach) należy składać od dnia 31 sierpnia 2015 r. (od godziny 8:00) do dnia 30 września 2015 r. (do godziny 15:00) w Sekretariacie Naboru Wniosków (I piętro – pok. 104) Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej wniosku.

Suma kontrolna wniosku przekazanego przez LSI i suma kontrolna wniosków w wersji papierowej musi być tożsama.

Zachowanie terminu do 30 września 2015 r. (godz. 15:00) oznacza wpływ wniosku o dofinansowanie do Sekretariatu Naboru Wniosków - DWEFS zarówno w wersji elektronicznej oraz papierowej.

Regulamin konkursu dla Poddziałania 8.5.1 wraz z załącznikami, dostępne są w Sekretariacie Naboru Wniosków (I piętro – pok. 104) Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dokumenty do pobrania: